Том 2, № 82 (2018)

DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve220180

Зміст

V. I. Brediuk, O. I. Dzhoshi
PDF
3-11
О. M. Harnaha
PDF
12-20
О. V. Zaіachkivska, Ya. A. Yaskal
PDF
21-26
S. Y. Zubilevych, V. A. Pidhrushnyi
PDF
27-38
Joanna Golofit
39-50
О. B. Konarivska, N. B. Kushnir, M. S. Yakovyshyna
PDF
51-58
N. M. Kondratska, V. I. Dziuba
PDF
59-68
O. V. Kotуk, O. L. Boіar
PDF
69-78
O. P. Krуvoruchko
PDF
79-87
N. B. Kushnir, O. I. Kondratіuk, M. O. Dzhaman
PDF
88-96
N. B. Kushnir, S. I. Korotun, O. P. Korotun
PDF
97-109
V. V. Krol
PDF
110-116
O. O. Lіakhovуch, N. P. Нreben
PDF
117-127
O. O. Lіakhovуch, K. V. Shpak
PDF
128-136
O. B. Mnykh, N. Y. Sapotnitska
PDF
137-149
D. V. Nikytenko
PDF
150-159
I. O. Oplachko
PDF
160-170
V. А. Petruk, І. P. Petruk
PDF
171-180
N. B. Savina, Ye. V. Sribna
PDF
181-190
O. V. Popko
PDF
191-201
N. B. Savina, M. K. Yavorska
PDF
202-211
I. L. Sazonets, A. S. Salenko
PDF
212-220
A. M. Valіuk, D. B. Zaitsev, O. F. Yakymchuk
PDF
221-230
Zh. S. Shуlo
PDF
231-239
Н. M. Yurchуk, B. B. Davydchuk
PDF
240-253
A. Y. Yakymchuk
PDF
254-261
N. S. Piatka
PDF
262-270
A. V. Klimova
PDF
271-286
H. Y. Mishchuk, A. V. Demchuk
PDF
287-294
V. B. Reinska
PDF
295-305
H. Y. Mishchuk, M. V. Kosik
PDF
306-313
A. P. Syrotynska, O. L. Miklukha
PDF
314-322
M. I. Fedoruk
PDF
323-334
M. Р. Melnykovych
PDF
335-354
H. Y. Mishchuk, S. O. Komar
PDF
355-365
N. L. Khomiuk
PDF
366-374
A. M. Ivanchenko
PDF
375-381
S. V. Kovalchuk, L. V. Dybchuk
PDF
382-392
N. E. Kovshun
PDF
393-401