Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Эта статья ранее не была опубликована, а также не представлена для рассмотрения и публикации в другом журнале (или дано объяснение этого в Комментариях для редактора).
  • Файл отправляемой статьи представлен в формате документа OpenOffice, Microsoft Word, RTF или WordPerfect.
  • Приведены полные интернет-адреса (URL) для ссылок там, где это возможно.
  • Текст набран с одинарным межстрочным интервалом; используется кегль шрифта в 12 пунктов; для выделения используется курсив, а не подчеркивание (за исключением URL-адресов); все иллюстрации, графики и таблицы расположены в соответствующих местах в тексте, а не в конце документа.
  • Текст соответствует стилистическим и библиографческим требованиям, описанным в Руководстве для авторов, расположенном на странице «О журнале».
  • Если вы отправляете статью в рецензируемый раздел журнала, то выполнены требования документа Обеспечение слепого рецензирования.

Керівництво для авторів

Статті до збірника наукових праць "Вісник Національного університету водного господарства та природокористування". Серія "Економічні науки" приймаються у такі терміни: №1 - до 25 квітня, №2 - до 25 липня, №3 - до 25 жовтня, №4 - до 25 січня.

До збірника наукових праць приймаються статті, що відповідають тематиці видання, яка відображається у проставленому зверху зліва УДК.

До друку приймаються статті, що мають науково-виробничу і практичну цінність. Автор має право представити в один номер тільки одну  наукову статтю, яка раніше не публікувалася.

Твердження авторів статей можуть не завжди співпадати з поглядами редакційної колегії збірника наукових праць. Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються. Статті, не прийняті до друку або відхилені, авторам не повертаються та не рецензуються.

Стаття має містити структурні елементи наукової статті відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/01 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України".

З метою підвищення індексів цитування наших авторів, редакція рекомендує подавати статті, написані англійською мовою.

Рукопис матеріалу повинен розміщуватися у такому порядку:

- Індекс УДК, жирним шрифтом 12 кегль (з вирівнюванням по лівому краю);

- код/коди JEL-класифікатора (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) жирним шрифтом 12 кегль (з вирівнюванням по правому краю);

- Прізвище, ім'я, по батькові автора (авторів) статті (жирним шрифтом 12 кегель) та їх регалії (науковий ступінь, вчене звання або посада чи рівень здобуття освіти) українською мовою. Далі в квадратних дужках ORCID ID (з вирівнюванням по правому краю).

- Назва закладу вищої освіти/наукової установи/підприємства, організації, в якому працює/навчається кожен з авторів (курсивом, 10 кегль)

- Назва статті українською  мовою (великими літерами, жирним шрифтом, з вирівнюванням по центру) (через один інтервал після інформації про автора/авторів).

- Анотація (5-7 речень), ключові слова (5-7 слів) українською мовою, виконується жирним шрифтом 11 кегль, а словосполчення "ключові слова" жирним курсивом (вирівнювання по ширині) (через один інтервал після статті). Ключові слова (словосполучення) відокремлювати одне від одного крапкою з комою (слово 1; слово 2; слово 3). Обсяг ключових слів не повинен перевищувати 250 знаків (з пробілами). Кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.

- Основний текст статті - вирівнювання по ширині, розмір шрифту 12 кегль (через один інтервал після анотації). Абзац - 1 см.

- Таблиці (якщо є) - слово "Таблиця" праворуч і крапка в кінці не ставиться. Назва таблиці по центру і крапка теж не ставиться, якщо продовжується на наступну сторінку набираємо "продовження табл. 1", якщо таблиця не нумерована - "продовження таблиці". Розмір шрифту тексту таблиці 11 кегль.  

Таблиці та ілюстрації повинні бути підписані та пронумеровані, всі елементи окремої ілюстрації повинні бути згруповані в один об'єкт, якщо вони зроблені як малюнок MS Word. Підпис під ілюстрацією позначається скороченим словом "Рис.", в кінці крапка не ставиться.

- Між підписом і основним текстом має бути відступ в один інтервал.

- Формули друкуються по центру, нумерація по правому полю , основний розмір шрифту - 13 кегль. Формули мають бути набрані у редакторі формул "Microsoft Equation 3.0" (не нижче версії 3.0) або MathType. Це стосується також формул і символів формул, які розташовані у тексті.

- По тексту використовуються заокруглені дужки. Необхідно використовувати однотипні лапки (« »).

- Дефіс не повинен відокремлюватися пробілами. Знаки градусів, відсотків, хвилин, секунд не відокремлюються пробілом від цифри: 6%. Скорочення, що йдуть за знаком градуса, відокремлюються пробілом: 20º С. Тире між словами відокремлюється пробілом.

- Список використаних джерел: розмір шрифту - 10 кегль (посилання в тексті на кожне джерело обов'язкове, наприклад [4, С. 7]), друкується в кінці статті (оформлення списку використаних джерел повинно відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015). На кожне джерело у списку має бути хоча б одне посилання у тексті статті. Відсутність таких посилань може бути підставою у відмові публікації статті. Список використаних джерел продовжується підряд, а порядкові номери віділяються жирним шрифтом. Джерела подаються у квадратних дужках [1, С. 3]. Перша цифра - номер джерела у списку використаних джерел, друга - номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номер джерела крапкою з комою, наприклад: [4], [5, С. 123], [6; 10]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань. Доцільні посилання на закордонні публікації у періодичних виданнях за останні роки. Автоматичні посилання по тексту заборонені!

Список використаних джерел дублюють англійською мовою або транслітерують в романському алфавіті за допомогою сервісу https://www.slovnyk.ua/translit.php і подають відповідно до міжнародного стилю АРА (American Psychological Association style). Для створення списку використаних джерел відповідно до міжнародного стилю оформлення наукових публікацій АРА можна скористатися  автоматичним генератором посилань, розміщеним на сайті http://www.citationmachine.net/.

- Прізвище, ім'я, по батькові автора (авторів) статті та їх регалії (англійською мовою згідно постанови про транслітерацію від 27 січня 2010 р. №55), виконується жирним шрифтом, а в дужках назву закладу чи організації де автор працює чи вчиться, місто, ORCID ID - нежирним шрифтом.

- Назва статті англійською мовою (великими літерами, жирним шрифтом, з вирівнюванням по центру).

- Анотація (5-7 речень), ключові слова (5-7 слів) англійською мовою, виконується жирним шрифтом, а словосполучення "ключові слова" жирним курсивом (вирівнювання по ширині). Анотація англійською мовою повинна бути інформативною, змістовною, а також в ній повинні використовуватися структура та термінологія, властиві англійській мові. Ключові слова/словосполучення відокремлювати одне від одного крапкою з комою (слово 1; слово 2; слово 3). Обсяг ключових слів не повинен перевищувати 250 знаків (з пробілами). Кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.

- Відповідальність за якість та зміст статті несуть автор/автори та рецензент.

- Для друку статті матеріали подаються  на електронну адресу у форматі MS Word 97-2003.

- Стаття має бути обсягом 6-10 сторінок тексту, формату В5 через 1,0 інтервал, кеглем 12, шрифтом Din Next CYR; поле зверху - 30 мм, ліворуч та праворуч - 25 мм, знизу 22 мм, колонтитул 1,5 см). Автоматичний перенос слів заборонений!

Сплата коштів здійснюється за надісланим авторам рахунком лише після завершення процесу перевірки рукопису на наявність плагіату, рецензування статті в редакції збірника наукових праць та рекомендування її до друку.

Автор дає згоду на те, що пряме чи опосередковане використання НУВГП поданих матеріалів здійснюється без виплати авторської винагороди, а також відмовляється від права на одержання грошової суми від продажу примірників збірника.

Статті до Вісника Національного університету водного господарства та природокористування (серія "Економічні науки") надсилати на електронну скриньку visnyk_econom@nuwm.edu.ua

Положення про конфіденційність

Цей збірник наукових праць практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу