ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

О. M. Harnaha

Анотація


У статті розглянуто роль внутрішньогосподарського обліку на сільськогосподарському підприємстві. Досліджено складові системи
внутрішньогосподарського обліку – бюджетування, внутрішній контроль витрат виробництва, управлінська звітність в системі управління витратами. Висвітлено ключові проблеми та шляхи покращення внутрішньогосподарського обліку.


Ключові слова


облік; сільськогосподарське підприємство; управлінський облік; бюджетування; звітність; управління витратами.

Повний текст:

PDF

Посилання


Моссаковський В. Б. Управлінський облік та його особливості у сільському господарстві. Облік і фінанси АПК. 2006. № 1. С. 129–138. 2. Тлучкевич Н. Організація управлінського обліку (практика впровадження на сільськогосподарських підприємствах). Бухгалтерський облік та аудит. 2007. № 7. С. 13–25.

Огійчук М. Ф., Сколотій І. В. Інформаційне забезпечення управління підприємницькою діяльністю з застосуванням прогресивних форм

бухгалтерського обліку. Облік і фінанси АПК. 2010. С. 50–58.

Огійчук М. Ф., Сколотій Л. О. Бюджетний контроль за витратами та доходами сільськогосподарської діяльності відповідно вимог П(С) БО 30 «Біологічні активи». Облік і фінанси АПК. 2006. № 10. С. 34–38.

Каришин Н. Бюджетування в системі бухгалтерського обліку. Галицький економічний вісник. 2010. № (26). С. 164–169.

Mossakovskyi V. B. Upravlinskyi oblik ta yoho osoblyvosti u silskomu

hospodarstvi. Oblik i finansy APK. 2006. № 1. S. 129–138.

Tluchkevych N. Orhanizatsiia upravlinskoho obliku (praktyka vprovadzhennia na silskohospodarskykh pidpryiemstvakh). Bukhhalterskyi oblik ta audyt. 2007. № 7. S. 13–25.

Ohiichuk M. F., Skolotii I. V. Informatsiine zabezpechennia

upravlinnia pidpryiemnytskoiu diialnistiu z zastosuvanniam prohresyvnykh

form bukh-halterskoho obliku. Oblik i finansy APK. 2010. S. 50–58.

Ohiichuk M. F., Skolotii L. O. Biudzhetnyi kontrol za vytratamy ta dokhodamy silskohos-podarskoi diialnosti vidpovidno vymoh P(S) BO 30 «Biolohichni aktyvy». Oblik i finansy APK. 2006. № 10. S. 34–38.

Karyshyn N. Biudzhetuvannia v systemi bukhhalterskoho obliku. Halytskyi ekonomichnyi visnyk. 2010. № (26). S. 164–169.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve220182

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.