Том 3, № 83 (2018)

DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve320180

Зміст

N. M. Bilous, A. V. Peleshanko
PDF
3-18
T. H. Bondarіeva, O. B. Nemkovуch
PDF
19-30
Z. V. Valiullina
PDF
31-38
V. M. Vovk, Yu O. Kyrdei
PDF
39-49
A. Y. Нladchenko
50-57
Y. V. Dovhalets
PDF
58-66
A. L. Zaluzhnyi
PDF
67-77
S. Y. Zubilevych
PDF
78-90
N. E. Kovshun
PDF
91-99
N. M. Kondratska, A. L. Нorbatіuk
PDF
100-109
M. V. Malchyk, N. A. Hontarenko, D. V. Khomenchuk
PDF
110-119
L. V. Melnyk
PDF
120-129
L. M. Melnyk, Olha Yakovchuk
PDF
130-139
V. Н. Onokalo
PDF
140-148
V. А. Petruk, I. R. Petruk
PDF
149-159
N. M. Poznіakovska
PDF
160-168
О. V. Popko
PDF
169-180
О. Р. Krуvoruchko
PDF
181-196
I. L. Sazonets, A. S. Salenko
PDF
197-204
N. V. Stets, S. Y. Stets
PDF
205-213
Н. M. Yurchуk, A. Koval
PDF
214-225
Н. M. Yurchуk, M. M. Chovpylo
PDF
226-236
K. M. Fedyna, M. M. Kolesnikova
PDF
237-243