УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМА АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Автор(и)

  • N. V. Stets ГУ ДФС у Рівненській області, м. Рівне
  • S. Y. Stets Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

DOI:

https://doi.org/10.31713/ve3201820

Ключові слова:

аграрний менеджмент, людський капітал, конкурентоспроможність, аграрні підприємства, кадровий потенціал.

Анотація

У статті висвітлено особливості людського капіталу аграрного сектору України як чинника підвищення конкурентоспроможності. Проаналізовано стан людських ресурсів в сільському господарстві національної економіки. Розглянуто механізми впорядкування системи формування робочої сили, управління розподілом трудових ресурсів, використання персоналу в аграрному секторі. Проведено дослідження світової практики системи управління персоналом для сільськогосподарських підприємств і надана порівняльна оцінка за основними критеріями. Визначені концептуальні засади для побудови адекватної вітчизняної системи управління трудовими ресурсами з врахуванням міжнародного досвіду.

Біографії авторів

N. V. Stets, ГУ ДФС у Рівненській області, м. Рівне

заступник начальника відділу контролю завідшкодуванням ПДВ 

S. Y. Stets, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.т.н., доцент

Посилання

Енциклопедичний словник бізнесмена: менеджмент, маркетинг, інформатика / під ред. М. І. Молдаванова. К., 2013. С. 476–481.

Запухляк В. М., Мельник О. І. Людський капітал як чинник підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України. Агросвіт. 2017. № 3. С. 40–44.

УКАБ. Ведення аграрного бізнесу в Україні 2015. Український клуб аграрного бізнесу. URL: http://ucab.ua/files/Survey/Doing/Doing_2015_ukr_web.pdf (дата звернення: 15.01.2019).

Праця України у 2017 році. Статистичний збірник. К. : Державна служба статистики України, 2017. URL: www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/11/Arch_pu_zb.htm (дата звернення: 15.01.2019). 336 с.

Ковальов Г. Д. Інноваційні комунікації. Персонал. 2000. № 8. С. 14–19.

Сільське господарство України за 2008-2017 рік. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_sg_zb.htm (дата звернення: 15.01.2019).

Воскобійник С. Я. Порівняльна характеристика різних систем управління персоналу. Modern economics. 2018. № 10. С. 29–35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2018_10_7. (дата звернення: 15.01.2019).

REFERENCES:

Entsyklopedychnyi slovnyk biznesmena: menedzhment, marketynh, informatyka / pid red. M. I. Moldavanova. K., 2013. S. 476–481.

Zapukhliak V. M., Melnyk O. I. Liudskyi kapital yak chynnyk pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy. Ahrosvit. 2017. № 3. S. 40–44.

UKAB. Vedennia ahrarnoho biznesu v Ukraini 2015. Ukrainskyi klub ahrarnoho biznesu. URL: http://ucab.ua/files/Survey/Doing/Doing_2015_ukr_web.pdf (data zvernennia: 15.01.2019).

Pratsia Ukrainy u 2017 rotsi. Statystychnyi zbirnyk. K. : Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2017. URL: www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/11/Arch_pu_zb.htm (data zvernennia: 15.01.2019). 336 s.

Kovalov H. D. Innovatsiini komunikatsii. Personal. 2000. № 8. S. 14–19.

Silske hospodarstvo Ukrainy za 2008-2017 rik. Statystychnyi zbirnyk. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_sg_zb.htm (data zvernennia: 15.01.2019).

Voskobiinyk S. Ya. Porivnialna kharakterystyka riznykh system upravlinnia personalu. Modern economics. 2018. № 10. S. 29–35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2018_10_7. (data zvernennia: 15.01.2019).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статьи