ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ

Y. V. Dovhalets

Анотація


Стаття присвячена розкриттю принципів управлінського обліку в історичному аспекті свого розвитку. Розкрито ефективність контролю затрат.


Ключові слова


принципи управлінського обліку; Міжнародна федерація бухгалтерів; затрати; фінансовий облік; управлінський облік.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бородкін О. С. Внутрігосподарський (управлінський) облік: концепція і організація. Бухгалтерський облік і аудит. 2001. № 2. С. 45–53.

Валуев Б. И. Проблемы развития учета в промышленности. Москва : Финансы и статистика, 1984. 215 с.

Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учёт : учеб. пособ. для вузов. Москва : Финстатинформ, 1999. 359 с.

Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник. Київ : КНЕУ, 2001. 334 с.

Нападовська Л. В. Внутрігосподарський контроль в ринковій економіці : монографія. Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. 224 с.

Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : підручник / А. М. Кузьмінський, В. В. Сопко, В. П. Завгородній ; за ред. А. М. Кузьмінського. Київ : Вища школа, 1993. 223 с.

Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней : учеб. пособие для студ. экон. спец. вузов. Москва : Аудит, ЮНИТИ, 1996. 638 с.

Чумаченко Н. Г. Учет и анализ в промышленном производстве США. Москва : Финансы, 1971. 237 с.

REFERENCES:

Borodkin O. S. Vnutrihospodarskyi (upravlinskyi) oblik: kontseptsiia i orhanizatsiia. Bukhhalterskyi oblik i audyt. 2001. № 2. S. 45–53.

Valuev B. І. Problemу razvіtіia ucheta v promуshlennostі. Moskva : Fіnansу і statіstіka, 1984. 215 s.

Vakhrushіna M. A. Bukhhalterskіi upravlencheskіi uchеt : ucheb. posob. dlia vuzov. Moskva : Fіnstatіnform, 1999. 359 s.

Kuzhelnyi M. V., Linnyk V. H. Teoriia bukhhalterskoho obliku : pidruchnyk. Kyiv : KNEU, 2001. 334 s.

Napadovska L. V. Vnutrihospodarskyi kontrol v rynkovii ekonomitsi : monohrafiia. Dnipropetrovsk : Nauka i osvita, 2000. 224 s.

Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu : pidruchnyk / A. M. Kuzminskyi, V. V. Sopko, V. P. Zavhorodnii ; za red. A. M. Kuzminskoho. Kyiv : Vyshcha shkola, 1993. 223 s.

Sokolov Ya. V. Bukhhalterskіi uchet: ot іstokov do nashіkh dnei : ucheb. posobіe dlia stud. еkon. spets. vuzov. Moskva : Audіt, YuNІTІ, 1996. 638 s.

Chumachenko N. H. Uchet і analіz v promуshlennom proіzvodstve SShA. Moskva : Fіnansу, 1971. 237 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve320186

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.