УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТЕПЛОСПОЖИВАННЯ ЯК СТИМУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ЖИТЛОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

N. E. Kovshun

Анотація


Доведено необхідність вдосконалення нормативно-законодавчого регулювання в сфері теплопостачання. Проаналізовано методичні підходи до обліку тепла у багатоквартирних житлових будинках. Досліджено різні нормативні акти, що регулюють взаємовідносини власників при оплаті теплопостачання в місцях загального користування. Визначено особливості переходу на індивідуальне опалення житлових приміщень. Запропоновані заходи щодо вдосконалення індивідуального обліку теплопостачання в житлових приміщеннях багатоквартирних будинків.


Ключові слова


теплоспоживання; нормативно-правове забезпечення; енергозбереження; житлові будинки; облік тепла.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення роз-рахунків за енергоносії : Закон України від 10.04.2014 № 1198-VII. Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1198-18. (дата звернення: 15.01.2019).

Про приватизацію державного житлового фонду : Закон України від 19.06.1992 № 2482-XII. Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2482-12. (дата звернення: 15.01.2019).

Про приватизацію державного житлового фонду : Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14 (дата звернення: 15.01.2019).

Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку : Закон України від 29.11.2001 № 2866-III. Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2866-14 (дата звернення: 15.01.2019).

Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2005 № 630.

Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку : Закон України від 14.05.2015 № 417-VIII. Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/417-19 (дата звернення: 15.01.2019).

REFERENCES:

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo udoskonalennia rozrakhunkiv za enerhonosii : Zakon Ukrainy vid 10.04.2014 № 1198-VII. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1198-18. (data zvernennia: 15.01.2019).

Pro pryvatyzatsiiu derzhavnoho zhytlovoho fondu : Zakon Ukrainy vid 19.06.1992 № 2482-XII. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2482-12. (data zvernennia: 15.01.2019).

Pro pryvatyzatsiiu derzhavnoho zhytlovoho fondu : Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 № 2755-VI. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14 (data zvernennia: 15.01.2019).

Pro obiednannia spivvlasnykiv bahatokvartyrnoho budynku : Zakon Ukrainy vid 29.11.2001 № 2866-III. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2866-14 (data zvernennia: 15.01.2019).

Pro zatverdzhennia Pravyl nadannia posluh z tsentralizovanoho opalennia, postachannia kholodnoi ta hariachoi vody i vodovidvedennia ta typovoho dohovoru pro nadannia posluh z tsentralizovanoho opalennia, postachannia kholodnoi ta hariachoi vody i vodovidvedennia : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21.05.2005 № 630.

Pro osoblyvosti zdiisnennia prava vlasnosti u bahato-kvartyrnomu budynku : Zakon Ukrainy vid 14.05.2015 № 417-VIII. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/417-19 (data zvernennia: 15.01.2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve320189

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.