ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ БІОЛОГІЧНИМИ АКТИВАМИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

T. H. Bondarіeva, O. B. Nemkovуch

Анотація


У статті досліджено економічну сутність біологічних активів та удосконалено їх класифікацію. Розглянуто зміни щодо ведення обліку біологічних активів в частині довгострокових біологічних активів рослинництва. Удосконалено методичні підходи до аналізу біологічних активів. Запропоновано систему показників, що характеризують ефективність використання біологічних активів.


Ключові слова


облік; аналіз; біологічні активи; класифікація; плодоносні рослини.

Повний текст:

PDF

Посилання


Діяльність суб’єктів господарювання за 2017 рік : статистичний збірник. Державна служба статистики України / ред. М. С. Кузнецової. К. : ТОВ «Видавництво «Консультант», 2018. 146 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» : наказ Міністерства фінансів України від 18.11.05р. № 790. URL: http://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення: 15.01.2019).

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 «Сільське господарство» IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_027. (дата звернення: 15.01.2019).

Кузьмович П. М. Поняття біологічних активів та їх класифікація. Облік і фінанси АПК. 2010. №4. С. 32–37.

Циган Р. М., Костюк О. С., Тимченко Є. А. Удосконалення класифікації біологічних активів з метою підвищення ефективності обліково-аналітичної роботи підприємства. Ефективна економіка. 2012. No 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення: 15.01.2019).

Кучеренко Т. Є. Відображення біологічних активів у фінансовій звітності сільськогосподарських підприємств. Бухгалтерський облік і аудит. 2007. № 7. С. 46–49.

Мельник О. С. Біологічні активи та біологічні перетворення рибництва: економічна сутність і класифікація. Економіка. Фінанси. Менеджмент : актуальні питання науки і практики. 2017. № 2. С. 114–124. URL: http://efm.vsau.org/files/pdfa/3475.pdf (дата звернення: 15.01.2019).

REFERENCES:

Diialnist subiektiv hospodariuvannia za 2017 rik : statystychnyi zbirnyk. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy / red. M. S. Kuznetsovoi. K. : TOV «Vydavnytstvo «Konsultant», 2018. 146 s.

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 30 «Biolohichni aktyvy» : nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 18.11.05r. № 790. URL: http://zakon.rada.gov.ua. (data zvernennia:

01.2019).

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 41 «Silske hospodarstvo» IASB; Standart, Mizhnarodnyi dokument vid 01.01.2012. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_027. (data zvernennia: 15.01.2019).

Kuzmovych P. M. Poniattia biolohichnykh aktyviv ta yikh klasyfikatsiia. Oblik i finansy APK. 2010. №4. S. 32–37.

Tsyhan R. M., Kostiuk O. S., Tymchenko Ye. A. Udoskonalennia klasyfikatsii biolohichnykh aktyviv z metoiu pidvyshchennia efektyvnosti oblikovo-analitychnoi roboty pidpryiemstva. Efektyvna ekonomika. 2012. No 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (data zvernennia: 15.01.2019).

Kucherenko T. Ye. Vidobrazhennia biolohichnykh aktyviv u finansovii zvitnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv. Bukhhalterskyi oblik i audyt. 2007. №

S. 46–49. 7. Melnyk O. S. Biolohichni aktyvy ta biolohichni peretvorennia rybnytstva: ekonomichna sutnist i klasyfikatsiia. Ekonomika. Finansy. Menedzhment : aktualni pytannia nauky i praktyky. 2017. № 2. S. 114–124. URL: http://efm.vsau.org/files/pdfa/3475.pdf (data zvernennia: 15.01.2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve320182

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.