Том 2, № 86 (2019)

DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve220190

Зміст

Y. V. Vashaі, O. O. Doroshenko
3-9
V. M. Vovk, Anna Przygodzka
10-16
O. V. Zaiachkivska
PDF
17-25
O. V. Zinkevych, Anna Baczynska
26-35
O. L. Miklukha, N. M. Pozniakovska
PDF
36-45
O. O. Oliinyk
PDF
46-54
O. V. Pavelko
PDF
55-71
V. A. Petruk, I. R. Petruk
PDF
72-81
N. B. Savina, N. I. Doroshchuk
PDF
82-90
P. M. Skrypchuk, T. M. Trokhlіuk
PDF
91-103
V. O. Solodkyі
PDF
104-113
A. M. Ivanchenko
PDF
114-126
A. S. Salenko
PDF
127-140
V. V. Dzhyndzhoian
PDF
141-150