ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС ЯК ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. V. Pavelko

Анотація


У статті досліджено теоретичні засади конструкції інвентаризації, ідентифіковано її економічну сутність. Ґрунтовно проаналізовано вплив результатів інвентаризації на фінансові результати будівельних підприємств. При цьому виокремлено облік надлишів та нестач, визначених внаслідок інвентаризації. Схематично представлено визначення фінансових результатів будівельних підприємств шляхом закриття рахунків доходів і витрат. На прикладі зображено вплив подвійного запису на фінансові результати будівельних підприємств при співпраці генерального підрядника та субпідрядника.


Ключові слова


будівництво; облік; будівельне підприємство; методологія обліку; фінансові результати; інвентаризація; рахунки; подвійний запис.

Повний текст:

PDF

Посилання


Костюкова И. Н., Луговской Д. В. Инвентаризация – основной прием выявления товарных потерь. Бухгалтер и закон. 2011. № 10 (154). С. 6–14.

Авдеев В. В. Порядок проведения инвентаризации. Все для бухгалтера. 2009. № 12(240). С. 31–34.

Бухгалтерський словник / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. Житомир : ПП «Рута», 2001. 224 с.

Поленова С. Н. Инвентаризация объектов бухгалтерского учета: виды, порядок проведения и отражение результатов в учете. Бухгалтер и закон. 2009. № 1(121). С. 2–9.

Олійник С. О. Проблеми та напрями вдосконалення інвентаризації на підприємствах. Науковий огляд. 2016. Т. 6. № 27. С. 1–7.

Облік і аудит : термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Г. О. Партин. Львів : «Центр Європи», 2002. 671 с.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14. (дата звернення: 01.02.2019).

Малишкін О., Кац М. Інвентаризація: бухгалтерський і податковий аспекти. Бухгалтерський облік і аудит. 2012. № 2. С. 3–12.

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14 (дата звернення: 01.02.2019).

Височан О. С., Височан О. О. Інвентаризація: сутність, класифікація, принципи, функції та завдання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 22. Част. 1. С. 48–51.

Легенчук С. Ф., Боримська К. П. Моделювання відображення об'єктів зовнішнього середовища в системі рахунків бухгалтерського облік. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : Міжнар. зб. наук. праць. 2008. Вип. 2 (11). С. 215.

Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета. М. : Финансы и статистика, 2000. 496 с.

Проданчук М. А. Методи бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні менеджменту. Економіка АПК. 2013. № 12. С. 55–62.

Хмелевська А. В. Дослідження креативного обліку як напрямку творчого розвитку бухгалтерського обліку. Вісник Технологічного університету Поділля. 2003. № 5. Ч. 2, Т. 1. С. 23–28.

Бухгалтерський словник / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. Житомир : ПП «Рута», 2001. 224 с.

Загородній А. Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : підруч. К. : Знання, 2009. 422 с.

Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: підручник. К. : Знання, 2008. 535 с.

Бочуля Т. В. Вплив інформатизації суспільства на розвиток динамічної концепції бухгалтерського обліку. Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці : матеріали I Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. К., 2013. С. 30–35.

REFERENCES:

Kostiukova І. N., Luhovskoi D. V. Іnventarіzatsіia – osnovnoi prіem vуіavlenіia tovarnуkh poter. Bukhhalter і zakon. 2011. № 10 (154). S. 6–14.

Avdeev V. V. Poriadok provedenіia іnventaryzatsіі. Vse dlia bukhhaltera. 2009. № 12(240). S. 31–34.

Bukhhalterskyi slovnyk / za red. prof. F. F. Butyntsia. Zhytomyr : PP «Ruta», 2001. 224 s.

Polenova S. N. Іnventarіzatsіia obektov bukhhalterskoho ucheta: vіdу, poriadok provedenіia і otrazhenіe rezultatov v uchete. Bukhhalter і zakon. 2009. № 1(121). S. 2–9.

Oliinyk S. O. Problemy ta napriamy vdoskonalennia inventaryzatsii na pidpryiemstvakh. Naukovyi ohliad. 2016. T. 6. № 27. S. 1–7.

Oblik i audyt : terminolohichnyi slovnyk / A. H. Zahorodnii, H. L. Vozniuk, H. O. Partyn. Lviv : «Tsentr Yevropy», 2002. 671 s.

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 16.07.1999. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14. (data zvernennia: 01.02.2019).

Malyshkin O., Kats M. Inventaryzatsiia: bukhhalterskyi i podatkovyi aspekty. Bukhhalterskyi oblik i audyt. 2012. № 2. S. 3–12.

Polozhennia pro inventaryzatsiiu aktyviv ta zoboviazan. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14 (data zvernennia: 01.02.2019).

Vysochan O. S., Vysochan O. O. Inventaryzatsiia: sutnist, klasyfikatsiia, pryntsypy, funktsii ta zavdannia. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2018. Vyp. 22. Chast. 1. S. 48–51.

Lehenchuk S. F., Borymska K. P. Modeliuvannia vidobrazhennia obiektiv zovnishnoho seredovyshcha v systemi rakhunkiv bukhhalterskoho oblik. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu : Mizhnar. zb. nauk. prats. 2008. Vyp. 2 (11). S. 215.

Sokolov Ya. V. Osnovу teorіі bukhhalterskoho ucheta. M. : Fіnansу і statіstіka, 2000. 496 s.

Prodanchuk M. A. Metody bukhhalterskoho obliku v informatsiinomu zabezpechenni menedzhmentu. Ekonomika APK. 2013. № 12. S. 55–62.

Khmelevska A. V. Doslidzhennia kreatyvnoho obliku yak napriamku tvorchoho rozvytku bukhhalterskoho obliku. Visnyk Tekhnolohichnoho universytetu Podillia. 2003. № 5. Ch. 2, T. 1. S. 23–28.

Bukhhalterskyi slovnyk / za red. prof. F. F. Butyntsia. Zhytomyr : PP «Ruta», 2001. 224 s.

Zahorodnii A. H. Bukhhalterskyi oblik: osnovy teorii ta praktyky : pidruch. K. : Znannia, 2009. 422 s.

Shvets V. H. Teoriia bukhhalterskoho obliku: pidruchnyk. K. : Znannia, 2008. 535 s.

Bochulia T. V. Vplyv informatyzatsii suspilstva na rozvytok dynamichnoi kontseptsii bukhhalterskoho obliku. Zrostannia roli bukhhalterskoho obliku v suchasnii ekonomitsi : materialy I Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf. K., 2013. S. 30–35.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve220197

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.