Том 1, № 89 (2020)

DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve120200

Зміст

L. M. Akimova, M. M. Liubovska
PDF
3-13
A. Yu. Andriitso-Ruzaieva, I. D. Zadorozhna
PDF
14-27
O. R. Antoniuk
PDF
28-39
T. H. Bondarіeva, O. B. Nemkovych
40-47
O. M. Harnaha
PDF
48-57
O. I. Dzhoshi
PDF
58-68
Dong Zhiwei
PDF
69-81
O. V. Zaiachkivska
PDF
82-91
O. B. Konarivska
PDF
92-110
O. V. Kotyk, M. M. Liubovska
PDF
111-124
O. O. Liakhovych, V. V. Dobrovolska
PDF
125-133
O. O. Oliinyk, D. S. Pozharskyі
PDF
134-143
O. O. Osadcha
144-152
A. H. Osadcha, N. M. Bryk
PDF
153-167
O. V. Pavelko
PDF
168-187
I. L. Sazonets, V. V. Dzhyndzhoian
PDF
188-209
N. A. Frolenkova
PDF
210-218
Zh. S. Shуlo
PDF
219-229
H. M. Yurchуk, A. I. Duzhar
PDF
230-240
H. M. Yurchуk, D. O. Yeher
PDF
241-254
А. Ю. Якимчук
PDF
255-256