ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У ГОРІХІВНИЦТВІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

T. H. Bondarіeva, O. B. Nemkovych

Анотація


Основною метою діяльності будь-якого сільськогосподарського товаровиробника є отримання прибутку у процесі виробництва, переробки та реалізації продукції. При цьому важливого значення набувають питання обліку виробничих витрат у процесі її створення, оскільки їх величина безпосередньо впливає на фінансовий результат діяльності даних суб’єктів господарювання. Повна, своєчасна та достовірна бухгалтерська інформація про витрати за етапами технологічного процесу вирощування будь якої сільськогосподарської продукції є досить важливою у прийнятті ефективних управлінських рішень для підвищення ефективності виробництва. Статтю присвячено методиці обліку виробничих витрат у горіхівництві, яке є стабільною та перспективною галуззю сільського господарства. У роботі визначено перелік витрат на закладення горіхового саду та витрат на утримання плодоносних багаторічних насаджень, прийнятих в експлуатацію. Розглянуто порядок відображення в обліку можливих витрат на закладення горіхового саду на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів», який призначений для обліку витрат, пов’язаних зі створенням багаторічних насаджень, а також витрат на їх догляд до входження в пору промислового використання. У статті досліджено порядок документального оформлення зарахування багаторічних насаджень до складу незрілих та зрілих біологічних активів рослинництва. Зазначено, що сільськогосподарське підприємство самостійно має вирішувати, яким нормативним документом керуватися при визначенні строку переведення незрілих насаджень до складу плодоносних. Визначено особливості нарахування амортизації на зрілі багаторічні насадження. Приділено увагу питанню первинного та синтетичного обліку готової продукції, отриманої від незрілих насаджень, які ще не переведені до складу групи основних засобів «Багаторічні насадження та плодоносні рослини». Дана тематика має перспективу дослідження у напрямку подальшого удосконалення методики та організації обліку витрат у рослинництві, а саме у галузі горіхівництва.

Ключові слова


довгострокові біологічні активи рослинництва; плодоносні рослини; витрати; готова продукція; облік.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 30 «Biolohichni aktyvy» : nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 18.11.2005. № 790. Data onovlennia: 05.01.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05 (data zvernennia: 30.09.2019).

Instruktsiia pro zastosuvannia planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zoboviazan i hospodarskykh operatsii pidpryiemstv i orhanizatsii : nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 30.11.1999. № 291. Data onovlennia: 29.10.2019. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (data zvernennia: 30.09.2019).

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 7 «Osnovni zasoby» : nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 27.04.2000. № 92. Data onovlennia: 29.10.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (data zvernennia: 30.09.2019).

Podatkovyi Kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 № 2755-VI. Data onovlennia: 07.03.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (data zvernennia: 30.09.2019).

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii z planuvannia, obliku i kalkuliuvannia sobivartosti produktsii (robit, posluh) silskohospodarskykh pidpryiemstv : nakaz Ministerstva ahrarnoi polityky Ukrainy vid 18.05.2001. № 132. Data onovlennia: 31.05.2005. URL: www.ligazakon.ua. (data zvernennia: 30.09.2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve120204

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.