НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. L. Sazonets, V. V. Dzhyndzhoian

Анотація


У статті розглянуто напрями реалізації соціальних складових діяльності туристичних підприємств, серед яких авторами визначено наступні: соціальний розвиток трудових колективів туристичних підприємств; розширення спектру туристичних послуг, які носять соціальний характер, в т.ч. освітній, медичний (лікувальний), культурноісторичний туризм, туризм для дітей; приєднання туристичних компаній до ініціатив сталого розвитку.


Ключові слова


напрями; туристичні; підприємства; соціальний; послуги; сталий розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarenko M. P. Problemy rozvytku turystychnykh rynkiv. Investytsii: praktyka ta dosvid. 2017. № 2. S. 87–91.

Uzunov F. V. Upravlinnia rozvytkom derzhavnopryvatnoho partnerstva u realnomu sektori: na prykladi turystychnoi haluzi Ukrainy. Ekonomika i derzhava. 2014. № 2. S. 124–126.

Meshko N. P., Hvozdieva A. Ye. Osoblyvosti zabezpechennia efektyvnosti upravlinnia popytom v turystychnomu biznesi. Efektyvna ekonomika. 2018. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6645 (data zvernennia: 10.02.2020).

Horokhovska K. V. Implementatsiia derzhavno-pryvatnoho partnerstva v turystychnyi sektor yak mekhanizmu ekonomichnoho zrostannia rehionu ta krainy zahalom. Efektyvna ekonomika. 2016. № 9. ULR: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5155 (data zvernennia: 10.02.2020).

Nezveshchuk-Kohut T. S. Problemy ta napriamy pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia yakistiu obsluhovuvannia na turystychnykh pidpryiemstvakh. Efektyvna ekonomika. 2015. № 4. ULR: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3995 (data zvernennia: 10.02.2020).

Harbera O. Ye. Terytorialnyi brendynh yak instrument pidvyshchennia konkurentospromozhnosti turystychnoi destynatsii. Efektyvna ekonomika. 2016. № 10. ULR: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5182 (data zvernennia: 10.02.2020).

Redko V. Ye., Okata Ya. H. Potentsial rozvytku ta orhanizatsii MISE turyzmu. Efektyvna ekonomika. 2019. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7498 (data zvernennia: 10.02.2020).

Samoilova I. I. Derzhavna polityka shchodo rehuliuvannia rozvytku likuvalnoozdorovchoho turyzmu v Ukraini. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. 2018. № 12. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1356 (data zvernennia: 10.02.2020).

Mukhin V. S. Kontseptsiia «zelenoi ekonomiky» ta yii zastosuvannia v kurortno-turystychnii sferi. Efektyvna ekonomika. 2019. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6965 (data zvernennia: 10.02.2020).

Hryshchenko O. F., Kostornova O. S. Doslidzhennia perspektyv vykorystannia zelenoho marketynhu v turyzmi. Efektyvna ekonomika. 2017. № 8. ULR: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5723 (data zvernennia: 10.02.2020).

Hankina M. S. Sotsialno-komunikatyvna funktsiia turystychnykh pidpryiemstv na osnovi rozvytku prohram mizhnarodnoho osvitnoho turyzmu. Investytsii: praktyka ta dosvid. 2017. № 10. S. 64–66.

Ivchenko L. O., Kuzhyl S. V., Petrenko M. V. Osoblyvosti orhanizatsii dytiachoho turyzmu v Ukraini. Ekonomika ta derzhava. 2019. № 1. S. 83–88.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve1202016

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.