Том 1, № 93 (2021)

DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve120210

Зміст

L. I. Beztelesna, V. B. Vasyliv
PDF
3-15
S. V. Voitko, O. O. Trofymenko
PDF
16-25
О. M. Harnaha
PDF
26-34
О. M. Harnaha
PDF
35-43
Y. О. Yereshko
PDF
44-55
O. V. Zaiachkivska, B. M. Hibeba
PDF
56-64
A. M. Ivanchenko
PDF
65-73
Y. M. Klapkiv, V. M. Vovk
PDF
74-84
O. V. Kotyk, B. M. Khibeba
PDF
85-94
A. I. Krysak
PDF
95-102
O. O. Liakhovych, O. S. Serediuk
PDF
103-113
M. I. Nebava, Li Yanan
114-126
О. О. Osadcha, О. V. Pavelko
PDF
127-137
О. V. Pavelko, N. I. Нarapko
PDF
138-155
N. M. Samoliuk, V. A. Mishchuk
PDF
156-167
S. S. Skakovska, Yu. Yu. Klymiuk
PDF
168-177
P. M. Skrypchuk, H. M. Shpak, T. M. Trokhlіuk
PDF
178-187
Y. V. Sribna, V. V. Stupnytskyi, N. I. Stupnytska
188-202
N. A. Frolenkova
PDF
203-212
Z. S. Shylo, V. F. Polіukhovуch
PDF
213-225
H. M. Yurchyk
PDF
226-239
A. Yu. Yakymchuk
PDF
240-254