Том 2, № 74 (2016)

Зміст

L. M. Akіmova, O. O. Akimov
PDF
3-11
L. I. Beztelesna, L. V. Pyvovarchuk
PDF
12-19
T. H. Bondarіeva, І. P. Nahavychko
PDF
20-28
Adam Buiak
29-38
V. M. Vovk, Agnieshka Kister
PDF
39-53
O. V. Zaіachkivska, L. V. Pyvovarchuk
PDF
54-60
S. Y. Zubilevych, N. M. Poznіakovska
PDF
61-72
S. Y. Zubilevych, O. K. Reniova
PDF
73-85
O. R. Kapral
PDF
86-93
О. P. Konarivska, O. P. Korotun
PDF
94-100
V. M. Kostrychenko
PDF
101-108
V. E. Krykavskyі
PDF
109-124
A. Y. Kukovskyі, V. A. Poznahovskyі, V. P. Kуzуma
PDF
125-132
О. A. Lipanovа, K. V. Sernytska
PDF
133-142
M. V. Malchуk, K. V. Pavlov, K. M. Fedyna
PDF
143-149
T. L. Melikhova
PDF
150-157
N. P. Myskovets
PDF
158-165
О. O. Oliinyk
PDF
166-174
О. O. Osadcha
PDF
175-183
N. M. Poznіakovska
PDF
184-189
I. A. Roshchyk
PDF
190-198
T. M. Skoryna
PDF
199-204
V. O. Solodkyі
PDF
205-212
О. Y. Suduk
PDF
213-221
R. V. Trach
PDF
222-229
A. S. Shcherbakova
PDF
230-238
Olha Sholno
239-249
A. Y. Yakymchuk, Y. M. Semenova
PDF
250-255
О. L. Kardash
PDF
256-263
I. L. Sazonets, N. V. Tadeіeva
PDF
264-272
M. P. Skrypchuk
PDF
273-280
R. L. Navrotskyi
PDF
281-287
V. L. Polishchuk
PDF
288-296
P. M. Skrypchuk
PDF
297-303