СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • T. M. Skoryna Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Ключові слова:

міжнародна конкурентоспроможність готельного підприємства, управлінська культура, корпоративна культура, маркетингова політика.

Анотація

На основі аналізу наукових підходів запропоновано авторське трактування суті та змісту міжнародної конкурентоспроможності готельних підприємств, яку визначено як інтеграцію його управлінської і корпоративної культури та маркетингової політики.

Біографія автора

T. M. Skoryna, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

аспірант

Посилання

Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції. – К. : Основи, 1998. – 390 с.

Конкурентоспроможність підприємства : оцінка рівня та напрями підвищення : [монографія / за заг. ред. О. Г. Янкового]. – Одеса : Атлант, 2013.– 470 с.

Косвинцева Е. Н. Обеспечение конкурентоспособности гостиничного предприятия промышленного центра : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата

экономических наук. – М., 2009. – 23 с.

Трач О. Ю. Імідж, бренд та репутація: їх взаємозв’язок і вплив на розвиток територій, організацій та окремих осіб / О. Ю.

Трач, О. І. Карий // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2011. – № 706. – C. 182–187.

Нижник Н. Управлінська культура: теоретичне поняття чи управлінська поведінка? / Н. Нижник, Л. Пашко // Політичний менеджмент. – 2005. – № 5. – C. 103–113.

Петрова І. Л. Стратегічне управління людськими ресурсами: навч. посіб. / І. Л. Петрова. – К. : КНЕУ, 2013. – 466 с.

Старостіна А. О. Промисловий маркетинг: Теорія, світовий догляд, українська практика: Підручник / Старостіна А. О.,

Длігач А. О., Кравченко В. А. ; за ред. А. О. Старостіної. – К. : Знання, 2005. – 764 с.

Маркетинг : підручник / В. Руделіус, О. М. Азарян, О. А. Винорадов та ін. – К., 2005. – 422 с.

Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг : учебник /

Р. А. Фатхутдинов. – М., 2000. – 640 с.

Основы маркетинга / Котлер Филипп, Армстронг Гари, Сондерс Джон, Вонг Вероника; пер. с англ. – М., СПб., К. : Изд. дом «Вильямс», 1999. – 1152 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статьи