NATURE AND CONTENTS OF HOTEL ENTERPRISES INTERNATIONAL COMPETITIVENESS

Authors

  • T. M. Skoryna National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Keywords:

international competitiveness hospitality enterprise management culture, corporate culture, marketing policy.

Abstract

Based on the analysis of scientific approaches proposed interpretation ofcopyright nature and content of the international competitiveness of hotelenterprises, which is defined as the integration of its management andcorporate culture and marketing policy.

Author Biography

T. M. Skoryna, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Post-graduate Student

References

Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції. – К. : Основи, 1998. – 390 с.

Конкурентоспроможність підприємства : оцінка рівня та напрями підвищення : [монографія / за заг. ред. О. Г. Янкового]. – Одеса : Атлант, 2013.– 470 с.

Косвинцева Е. Н. Обеспечение конкурентоспособности гостиничного предприятия промышленного центра : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата

экономических наук. – М., 2009. – 23 с.

Трач О. Ю. Імідж, бренд та репутація: їх взаємозв’язок і вплив на розвиток територій, організацій та окремих осіб / О. Ю.

Трач, О. І. Карий // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2011. – № 706. – C. 182–187.

Нижник Н. Управлінська культура: теоретичне поняття чи управлінська поведінка? / Н. Нижник, Л. Пашко // Політичний менеджмент. – 2005. – № 5. – C. 103–113.

Петрова І. Л. Стратегічне управління людськими ресурсами: навч. посіб. / І. Л. Петрова. – К. : КНЕУ, 2013. – 466 с.

Старостіна А. О. Промисловий маркетинг: Теорія, світовий догляд, українська практика: Підручник / Старостіна А. О.,

Длігач А. О., Кравченко В. А. ; за ред. А. О. Старостіної. – К. : Знання, 2005. – 764 с.

Маркетинг : підручник / В. Руделіус, О. М. Азарян, О. А. Винорадов та ін. – К., 2005. – 422 с.

Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг : учебник /

Р. А. Фатхутдинов. – М., 2000. – 640 с.

Основы маркетинга / Котлер Филипп, Армстронг Гари, Сондерс Джон, Вонг Вероника; пер. с англ. – М., СПб., К. : Изд. дом «Вильямс», 1999. – 1152 с.

Issue

Section

Статьи