СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

N. B. Savina, A. A. Podlevskyi, O. M. Podlevska

Анотація


У статті розглянуто особливості функціонування фондового ринку України. Досліджено, що за останні роки вітчизняний фондовий ринок має суперечливі тенденції розвитку. Загальні обсяги випусків емісійних цінних паперів на фондовому ринку та обсяги випусків акцій протягом досліджуваного періоду скоротились, проте обсяги випусків облігацій значно зросли. Наведено основні проблеми функціонування фондового ринку України, а також запропоновані основні напрями його розвитку.


Ключові слова


фондовий ринок; фондова біржа; акції; цінні папери.

Повний текст:

PDF

Посилання


Безвух С. В. Фондовий біржовий ринок України: стан, тенденції, проблеми і заходи щодо їх вирішення. Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. 2016. № 5. Ч. 1. С. 69–74.

Зайцева А. О. Обмеженість інструментарію фондового ринку в Україні. Економічна наука. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 3. С. 32–38.

Іоргачова М. І., Ковальова О. М. Фінансовий ринок України: сучасний стан основних сегментів. Ефективна економіка. 2021. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8654 (дата звернення: 25.05.2021).

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Аналітичні дані щодо розвитку фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/. (дата звернення: 15.05.2021).

Осипов В. І., Крусір Т. О. Сучасний стан фондового ринку України. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2019. Том 18. Вип. 1(41). С. 184–187.

Офіційний сайт АТ «Фондова біржа ПФТС». URL: https://pfts.ua (дата звернення: 15.05.2021).

Офіційний сайт фондової біржі «Перспектива». URL: http://fbp.com.ua (дата звернення: 15.05.2021).

Офіційний сайт фондової біржі «Українська біржа». URL: http://www.ux.ua. (дата звернення: 15.05.2021).

Річні звіти НКЦПФР за 2014–2020 роки. URL: https://www.nssmc.gov.ua/about-us/annual-reports/#page-4. (дата звернення: 15.05.2021).

Редько О. В., Гаркавенко В. О. Вплив пандемії COVID-19 на стан та перспективи розвитку міжнародного фондового ринку. Економічний вісник НТУУ «КПІ». Київ. 2020. С. 164–173.

Тешева Л. В. Аналіз розвитку фондового ринку України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 25. Ч. 2. С. 124–127.

Фондовий ринок перестане «лякати» українців та іноземних інвесторів. Укрінформ. 18.08.2020. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3083499-fondovij-rinok-perestane-lakatiukrainciv-ta-inozemnih-investoriv.html. (дата звернення: 15.05.2021).

Штефан Л. Б. Тенденції розвитку біржового ринку цінних паперів в Україні. Інфраструктура ринку. 2020. № 42. С. 338–345.

Шуба О. А. Особливості інтеграції фондового ринку України у світовий фондовий ринок. Бізнес-Інформ. 2021. № 4. С. 183–189.

Яворська В. О. Аналіз діяльності фондових бірж на ринку цінних паперів України. Глобальні та національні проблеми економіки / Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. 2017. Вип. 19. С. 483–486.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve2202117

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.