НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

A. S. Salenko

Анотація


В статті проаналізовано зміст Стратегії інноваційного розвитку України, доведено, що Стратегія дасть можливість збільшити кількість науковців, які безпосередньо працюватимуть із комерційними структурами в сфері високотехнологічного підприємництва, підвищить відсоток прикладних наукових тематик в університетах та тематик, які розробляються на основі укладання договорів з корпораціями, створить фінансові умови для розвитку високотехнологічного бізнесу. Проведено співставлення основних положень Стратегії та цілеустановчих тез найбільш потужних високотехнологічних корпорацій світу.

Ключові слова


стратегія; високотехнологічне; підприємництво; університети; корпорації; світу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сазонець О. М., Пінчук О. Л., Куницький С. О. Глобальні інформаційні та наукометричні системи науково-технологічного розвитку України. Рівне : Волин. обереги, 2015. 184 с.

Валіулліна З. В. Концептуалізація діяльності корпорацій в інформаційно-інституційному середовищі. Рівне : Волин. обереги, 2018. 232 с.

Поляков М. В. Економіка знань: сутність, детермінанти, глобальний ландшафт : монографія. Дніпро : «Нова ідеологія», 2018. 688 с.

Сазонець І. Л., Саленко А. С. Детермінанти лібералізації високотехнологічного підприємництва в умовах постіндустріального переходу : монографія. Рівне : Волин. обереги, 2019. 176 с.

Мешко Н. П. Інноваційний розвиток країн світової економіки в умовах глобалізації : монографія. Донецьк : Юго-Восток, 2008. 345 с.

Поляков М. В., Ханін І. Г. Стратегія та тактика інноваційного розвитку підприємств ІТ-індустрії. Стратегія і тактика державного управління. 2018. № 1-2. С. 28‒36.

Гринько Т. В. Механізм формування конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародних ринках. Дніпропетровський національний ун-т. Кривий Ріг : Видавничий дім, 2005. 324 с.

Джур О. Є. Ієрархія стратегічних намірів в управлінні конкурентоспроможністю підприємства космічної галузі. Ефективна економіка. Електронний ресурс. 2016. № 11.

Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року від 10 липня 2019 р. № 526-р. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80. (дата звернення: 01.06.2019).

Sazonets O. M., Pinchuk O. L., Kunytskyi S. O. Hlobalni informatsiini ta naukometrychni systemy naukovo-tekhnolohichnoho rozvytku Ukrainy. Rivne : Volyn. oberehy, 2015. 184 s.

Valiullina Z. V. Kontseptualizatsiia diialnosti korporatsii v informatsiino-instytutsiinomu seredovyshchi. Rivne : Volyn. oberehy, 2018. 232 s.

Poliakov M. V. Ekonomika znan: sutnist, determinanty, hlobalnyi landshaft : monohrafiia. Dnipro : «Nova ideolohiia», 2018. 688 s.

Sazonets I. L., Salenko A. S. Determinanty liberalizatsii vysokotekhnolohichnoho pidpryiemnytstva v umovakh postindustrialnoho perekhodu : monohrafiia. Rivne : Volynsky oberehy, 2019. 176 s.

Meshko N. P. Innovatsiinyi rozvytok krain svitovoi ekonomiky v umovakh hlobalizatsii : monohrafiia. Donetsk : Yuho-Vostok, 2008. 345 s.

Poliakov M. V., Khanin I. H. Stratehiia ta taktyka innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv IT-industrii. Stratehiia i taktyka derzhavnoho upravlinnia. 2018. № 1-2. S. 28‒36.

Hrynko T. V. Mekhanizm formuvannia konkurentospromozhnosti

vitchyznianykh pidpryiemstv na mizhnarodnykh rynkakh. Dnipropetrovskyi natsionalnyi un-t. Kryvyi Rih : Vydavnychyi dim, 2005. 324 s.

Dzhur O. Ye. Iierarkhiia stratehichnykh namiriv v upravlinni konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva kosmichnoi haluzi. Efektyvna ekonomika. Elektronnyi resurs. 2016. № 11.

Stratehiia rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do

roku vid 10 lypnia 2019 r. № 526-r. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80. (data zvernennia: 01.06.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.