МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. V. Kovalchuk, L. V. Dybchuk

Анотація


Метою написання статті є формування теоретико-методичних основ щодо визначення і застосування маркетингового інструментарію у сфері розподілу інноваційної продукції промислових підприємств. В статті вирішувалися такі завдання: сформувати теоретико-методичні підходи щодо визначення маркетингової політики розподілу промислової продукції; визначити особливості застосування маркетингового інструментарію у сфері розподілу інноваційної промислової продукції. Встановлено, що маркетинговий розподіл промислової продукції відрізняється від дистрибуції споживчих товарів такими характеристиками: кінцевими споживачами промислової продукції виступають, як правило, не фізичні, а юридичні особи (організації-споживачі); роздрібна торгівля і притаманні їх атрибути зазвичай не використовується; частіше використовуються прямі канали збуту; кількість угод є меншою, а обсяг замовлень – більшим; незалежні учасники каналів, як правило, спеціалізуються на певних товарах виробничого призначення і, як наслідок, є більш кваліфікованими; для сервісного обслуговування залучаються високо-кваліфіковані спеціалісти; відносини між учасниками каналу мають довготривалий партнерський характер. Дослідження особливостей застосування маркетингової політики розподілу інноваційної продукції промислових підприємств дозволяє констатувати, що постачальники обирають для себе такі системи дистрибуції товарів чи послуг, які забезпечують досягнення цілей їх інноваційної діяльності; вибір системи розподілу здійснюється під впливом значної кількості чинників, але головними з них є оптимізація витрат коштів і часу на виробництво і реалізацію інноваційної продукції; для забезпечення ефективного маркетингового розподілу інноваційної продукції має формуватися адекватна стратегія; взаємодія учасників процесу маркетингового розподілу інноваційної продукції будується на сучасних стратегіях партнерства, в основі яких лежать різні форми і способи їх інтеграції.


Ключові слова


розподіл; маркетингова політика розподілу; інноваційна діяльність; інноваційна продукція; розподіл інноваційної продукції промислових підприємств.

Повний текст:

PDF

Посилання


Башук Т. О. Аналіз потенціалу збутового ланцюга через поділ функцій дистрибуції на різних рівнях мережі. Механізм регулювання економіки. Розділ 2. Маркетинг інновацій. 2007. № 4. С. 151–154.

Добровольська К. А., Ковальчук С. В. Дистрибутивна політика роздрібного торговельного підприємства: теоретико-методичний підхід. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 5. Т. 2. С. 120–125.

Маркетинг : навчальний посібник / С. В. Ковальчук, В. Л. Карпенко, Л. М. Коваль, Р. В. Бойко, Л. А. Бичікова та ін. ; за ред. доктора екон. наук Ковальчук С. В. Львів : Новий Світ-2000, 2017. 679 с.

Лозинський В. Т., Міщук І. П. Формування сучасних систем дистрибуції товарів: проблеми теорії і практики. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика : зб. наук.

праць / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. № 690. С. 95–103.

Bashuk T. O. Analiz potentsialu zbutovoho lantsiuha cherez podil funktsii dystrybutsii na riznykh rivniakh merezhi. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky. Rozdil 2. Marketynh innovatsii. 2007. № 4. S. 151–154.

Dobrovolska K. A., Kovalchuk S. V. Dystrybutyvna polityka rozdribnoho torhovelnoho pidpryiemstva: teoretyko-metodychnyi pidkhid. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. 2016. № 5. T. 2. S. 120–125.

Marketynh : navchalnyi posibnyk / S. V. Kovalchuk, V. L. Karpenko, L. M. Koval, R. V. Boiko, L. A. Bychikova ta in. ; za red. doktora ekon. nauk Kovalchuk S. V. Lviv : Novyi Svit-2000, 2017. 679 s.

Lozynskyi V. T., Mishchuk I. P. Formuvannia suchasnykh system dystrybutsii tovariv: problemy teorii i praktyky. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Lohistyka : zb. nauk. prats / vidpovidalnyi redaktor Ye. V. Krykavskyi. Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2010. № 690. S. 95–103.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.