CONCEPTUAL PROVISIONS OF THE STRATEGY FORMATION OF HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT OF CITIES IN THE NEW ECONOMY

Authors

  • O. V. Tomchuk Vasyl’ Stus Donetsk National University

DOI:

https://doi.org/10.31713/ve4202037

Keywords:

strategic development, human potential of cities, postindustrial economy, competitiveness of cities.

Abstract

The article is devoted to the study of strategic human development of cities in the context of the new economy, overcoming the latest postindustrial, innovation and technological challenges of human-centered change of society, defining the role of human potential in transforming cities into dynamic centers of social and economic growth. Strategic planning of urban human development is designed to increase the scientific feasibility and practical significance of goals, management decisions, forecast scenarios and local development programs in order to consider better the interests and needs of human resources capable to ensure long-term quality dynamics of local and national growth. The purpose of the article is to substantiate scientifically conceptual provisions of forming the strategy of urban human potential development considering challenges of the new economy and post-industrial society. An assessment of the strategic priorities of the most competitive Ukrainian cities was made in order to determine which aspects of the formulation of the urban strategic development vision can influence positively the formation of human potential. The necessity of consolidation the efforts to form comfort urban environment focused on formation, preservation, development and effective use of human potential of cities was determined. The key provisions of human resources development strategy were formulated: coherence ofcommon vision and formulation of goals, detailed addressing of application objects and agents, balancing of human and territorial development priorities, active modernization of urban space and infrastructure, considering behavioral patterns and expectations. Favorable conditions for the development of human potential allow to avoid the formation of human potential negative behavioral patterns to ensure at least a steady existence and to direct the main efforts of personal growth to achieve the maximum level of creativity. In the presence of appropriate strategic priorities, the positive expectations of human resources bearers regarding the prospects of the urban development in accordance with their life trajectories increase, which justifies the increased attention to the issue of strategic human development.

Author Biography

O. V. Tomchuk, Vasyl’ Stus Donetsk National University

Candidate of Economics (Ph.D.), Associate Profеssor

References

Schultz T. Investment in human capital: the role of education and of research. N.Y., 1971. 272 р.

Becker G. Human capital: theoretical and empirical analysis, with special reference to education (3rd ed.). University of Chicago Press. 1993.

Yakovenko R. V. Liudskyi kapital ta liudskyi potentsial. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. 2013. Vyp. 24. S. 186–193.

Shaulska L. V. Liudski resursy novoi ekonomiky: kliuchovi komponenty ta efektyvnist rehuliuvannia. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia. 2018. № 4(32). S. 7–16.

Nepriadkina N. V. Formuvannia liudskoho potentsialu v suchasnykh umovakh rozvytku derzhav. Visnyk KhNU im. Karazina. Ser. Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm. 2019. Vyp. 10. S. 160–166.

Zhang L. Y. City development strategies and the transition towards a green urban economy. The Economy of Green Cities. 2013. № 3. Р. 231–240.

Osypenko K. V., Kliushnychenko Ye. Ye. Vrakhuvannia resursnykh obmezhen dlia staloho rozvytku naselenykh punktiv.

Rehionalna polityka: istoriia, polityko-pravovi zasady, arkhitektura, urbanistyka : zb. nauk. prats. Kyiv-Ternopil : «Beskydy», 2018. Vyp. IV. Ch. 2. C. 86–90.

Poister T., Streib G. Elements of strategic planning and management in municipal government: Status after two decades. Public Administration Review. 2005. 65(1). Р. 45–56.

Raynor K. E., Doyon A., Beer T. Collaborative planning, transitions management and design thinking: Evaluating three participatory approaches to urban planning. Aust. Plan. 2017. Vol. 54. P. 215–224.

Wilson A., Tewdwr-Jones M., Comber R. Urban planning, public participation and digital technology: App development as a method of generating citizen involvement in local planning processes. Environ. Plan. B Urban Anal. City Sci. 2019. Vol. 46. P. 286–302.

Urbanistychna Ukraina: v epitsentri prostorovykh zmin : monohrafiia / za red. K. Mezentseva, Ya. Oliinyka, N. Mezentsevoi. Kyiv : Vydavnytstvo «Feniks», 2017. 438 s.

Blishchuk K. M. Innovatsiini instrumenty mistsevoho ekonomichnoho rozvytku. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia. 2019. Vyp. 2 (59). Ch. 2. S. 177–182.

Shaulska L. V., Boichenko V. S. Stan ta perspektyvy rozvytku sotsialnoi infrastruktury mista: subiektyvnyi aspekt. Efektyvna ekonomika. 2017. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5790. (data zvernennia: 30.10.2020).

Henderson Vernon. The Urbanization Process and Economic Growth: The So-What Question. Journal of Economic Growth. Springer, 2003. Vol. 8(1). P. 47–71.

Human Development Report. The next frontier. Human development and the Anthropocene. 2020. 412 p.

Realizing Human Potential in the Fourth Industrial Revolution An Agenda for Leaders to Shape the Future of Education, Gender and Work. World Economic Forum. 2017. 38 p.

Snegireva T., Kayachev G., Falaleev A., Kurgansky S. Human Potential in the System of Sustainable Development. E3S Web of Conferences. 2019. 134 s.

R. W. Kates, Th. M. Parris and A. A. Leiserowitz. What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice. Environment: Science and Policy for Sustainable Development. Volume 47, 2005. Issue 3. P. 8–21.

Metropoliini funktsii velykykh mist Ukrainy: potentsial rozvytku ta perspektyvy realizatsii : monohrafiia / NAN Ukrainy. Derzhavna ustanova «Instytut rehionalnykh doslidzhen im. M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy» ; nauk. red. M. I. Melnyk. Lviv, 2016. 552 s.

Pankratov N. V. Razvitie chelovecheskogo potentsiala v usloviyah gorodskoy sredyi. Teoriya i praktika obschestvennogo razvitiya. 2014. № 1. S. 442–446.

Megapolis dlya jizni. Kratkie vyivodyi issledovaniya. 2018. 28 s.

Indeks konkurentospromozhnosti mist 2019/2020. Instytut ekonomichnykh doslidzhen ta politychnykh konsultatsii. Kyiv, 2020. 193 s.

Upravlinnia rozvytkom liudskoho potentsialu terytorialnoi hromady v innovatsiino-znannievomu suspilstvi / uklad. : Yu. O. Kuts, V. V. Mamonova, S. V. Hazarian. Kyiv : NADU, 2012. 44 s.

Potentsial rozvytku terytorii: metodolohichni zasady formuvannia i naroshchennia : monohrafiia / O. Yu. Bobrovska,

T. A. Krushelnytska, M. A. Latynin ta in. Dnipro : DRIDU NADU, 2017. 362 s.

Mista 2030. Modernizuisia abo vmyrai. Analitychnyi zvit. Ukrainskyi instytut maibutnoho. 2018. 116 s.

Petrova M., Koval V., Tepavicharova M., Zerkal A., Radchenko A., Bondarchuk N. The interaction between the human resources motivation and the commitment to the organization. Journal of Security and Sustainability Issues. 2020. Vol. 9. N. 3. P. 897–907.

Bantash A., Koval V., Bashynska M. & Kozlovtseva V. Balanced territorial economic development in the conditions of providing stability of human resources management. Economics. Ecology. Socium. 2020. Vol. 4. N. 3. P. 58–66.

Issue

Section

Статьи