ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

A. Yu. Yakymchuk

Анотація


Сучасна парадигма теоретичних поглядів на роль і місце людини у відтворювальному процесі передбачає високий рівень не лише  загальної культури, але й економічної культури зокрема. В останні роки в Україні унаслідок децентралізаційної реформи змінюються управлінські акценти на посилення культурного, економічного, політичного розвитку
територіальних громад. Це спонукає в сучасних умовах обґрунтувати нові підходи до вирішення проблеми формування економічної культури  на місцях, вимагає від кожної особистості оновлених кваліфікаційних характеристик, високого рівня підготовки до професійної діяльності, якому імпліцитно притаманний компонент економічної  культури. В таких нових економічних, фінансових, суспільно-політичних  умовах кожна особистість (особливо молодь) повинна знайти своє місце в  системі суспільного відтворення, реалізувати свій потенціал у  досягненні високих результатів своєї діяльності. Тільки за таких умов є  можливість сформувати найважливіші компоненти економічної культури.  Кожне суспільство характеризується унікальними рисами економічної  культури. В Україні рівень економічної культури визначається рівнем  доходу на душу населення, сучасною економічною і військово-політичною ситуацією у державі, суспільними етичними нормами,  суспільною і громадською мораллю, рівнем освіти громадян, показниками інформатизації суспільства. Однією із важливих функцій  економічної культури виділено інформаційну у аспекті впливу  цифровізації на економічний вибір громадян, посилення впливу цифрової трансформації. Сучасне суспільство може координувати свої дії лише за рахунок реалізації функцій економічної культури, завдяки чому відкривається прямий шлях до підвищення рівня добробуту людей.

Ключові слова


територіальна громада; держава; економічна культура; суспільство; сталий розвиток; стратегія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Попадинець Н. М. Напрями реформування сфери культури в умовах секторальної децентралізації. Регіональна економіка : науково-практичний журнал. 2017. № 3 (84). С. 116–122.

Децентралізація влади. Реформа децентралізації влади. URL: decentralization.gov.ua. (дата звернення: 07.06.2021).

Владыка М. В. Формирование основ экономической культуры старшеклассников : дисс. …. канд. пед. наук : 13.00.01. Белгород, 1998. 217 с.

Доброштан В. М. О некоторых аспектах экономической культуры общества и личности. Государственный советник. 2013. № 2. С. 53–64.

Заславская Т. И., Рывкина Р. Р. Социология экономической мысли: очерки теории. Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1991. 448 с.

До уваги ЗМІ: цифра про 12 мільйонів українських заробітчан за кордоном не відповідає дійсності. URL: https://www.msp.gov.ua/news/16528.html. (дата звернення: 25.03.2021).

Москаленко В. В. Соціально-психологічні засади економічної культури особистості. Соціальна психологія. 2007. № 4. С. 3–16.

Москаленко В. В., Шайгородський Ю. Ж., Міщенко О. О. Економічна культура особистості: соціально-психологічний аспект. Київ : Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2012. 348 с.

Реброва Г. О. Формування економічної культури майбутніх учителів гуманітарних спеціальнос тей засобами ак меологічних технологій : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2020. 292 с.

Философский энциклопедический словарь / редкол. : С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-оглы, Л. Ф. Ильичев и др. 2-е изд. Москва : Сов. энциклопедия, 1989. 815 с.

Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (гол. ред.). Київ : Абрис, 2002. 742 с.

Україна посіла останнє місце за рівнем економічної свободи в Європі. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-zanyala-poslednee-mesto-urovnyuekonomicheskoy-1599730653.html (дата звернення: 25.03.2021).

Ховрич М. О. Формування економічної культури майбутніх вчителів технологій при викладанні дисциплін електротехнічного профілю. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. 2017. Вип. 144. С. 311–313.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve2202124

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.