МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

D. V. Nikytenko

Анотація


В статті розглянуто стратегії розвитку країн, що розвиваються: концепція «порочного кола бідності», концепція переходу до самопідтримуючого зростання, концепція «великого поштовху» та її різновиди.  Проаналізовано основні макроекономічні показники, що характеризують рівень економічного розвитку. Визначено, що Україна, будучи однією з найбільших за територією та кількістю населення держав Європи, є однією з найбідніших, а дотримання неокласичних постулатів економічної теорії на початку 90-х років 20 століття не допомогло подолати структурну кризу. Визначено, що активізація ефективного інвестування та створення відповідного інституціонального середовища могли створити підґрунтя для економічного розвитку. Зазначено, що в умовах сповільнення глобалізаційних процесів, викликаних розповсюдженням COVID-19, формування стратегії економічного розвитку України повинно базуватись на засадах індустріалізації економіки та неопротекціонізму.

Ключові слова


стратегії економічного розвитку; COVID-19; неопротекціонізм; стратегія; інвестиції; інновації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 179. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179. (дата звернення: 30.05.2021).

Нуреев Р. М. Экономика развития: модели становления и модернизации рыночной экономики : учеб. пособ. М. : Норма, 2008. 367 с.

Світовий банк. Індикатори. URL: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-developmentindicators#advancedDownloadOptions (дата звернення: 30.05.2021).

Темп приросту реального ВВП. Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 30.05.2021).

Середньорічна чисельність населення. Державна служба статистики України. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/ (дата звернення: 30.05.2021).

Baran P. A. The Political Economy of Growth. New Delhi. 1962.

Nurkse R. Problems of Capital Formation in Underdevelopment Countries. Oxford. 1955. P. 5.

Rostow W.W. Theory of Economics Growth from David Hume to the Present. With Perspective to the Next Century. N.Y. : Oxford University Press, 1992.

Нікитенко Д. В. Інвестиційна безпека України: сутність та інституціональне забезпечення : монографія. Рівне : НУВГП, 2018. 376 с.

Nurkse R. Equilibrium and Growth in the World Economy. Cambridge, 1961.

Hirschman A. The Strategy of Economic Development. 1958.

Singer H. International Development. Growth and Trade, 1964.

Туган-Барановский М. И. Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь. Спб., 1894. С. 175.

Бажал Ю. М. Актуальність ідей М. І. Туган-Барановського для теорії економічного розвитку. Михайло Іванович Туган-Барановський : особистість, творча спадщина і сучасність / під заг. ред. проф., д-ра екон. наук О. О. Шубіна, проф., д-ра екон наук А. А. Садєкова ; МОН України, Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Донецьк : Каштан, 2007. С. 196–213.

Бова Т. В. Державна інноваційно-інвестиційна політика України: теорія, методологія, напрями розвитку : монографія. Донецьк : Юго-Восток, 2011. 452 с.

Prescott E. Economic Growth and Business Cycles, with T. F. Cooley, Chapter 1 in T. F. Cooley, ed., Frontiers of Business Cycle Research, (Princeton University Press, 1995). 1–38.

Nikytenko D. Theoretical view on the problem of economic development of Ukraine. Science and education: trends and prospects : Collection of scientific articles. Ascona Publishing, New York : United States of America, 2018. Р. 57–64.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve2202113

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.