ОЦІНКА МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • T. M. Skoryna Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Ключові слова:

готельне підприємство, міжнародна конкурентоспроможність готельного підприємства, добова ціна реалізації готельного номеру, фінансова модель бухгалтерського обліку.

Анотація

Доведено, що існуючі етапи та методичні підходи визначення конкурентоспроможності вітчизняних готельних підприємств не єпридатними для її міжнародної оцінки. Запропоновано трактування міжнародної конкурентоспроможності готельного підприємства. Обґрунтовано, що в умовах глобалізації та інформаційної економіки доцільно використовувати ціну готельного номеру як індикатора конкурентоспроможності та розраховувати добову ціну реалізації готельного номеру. Проведено порівняльний аналіз роз-міру добових цін реалізації готельних номерів в столиці Українита інших столицях світу. Зроблено прогноз щодо подальшої конкурентоспроможності вітчизняних готельних підприємств.

Біографія автора

T. M. Skoryna, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

аспірант

Посилання

Безтелесна Л. І. Управління людським розвитком та його фінансове забезпечення в Україні: оцінка і перспективи: Монографія / Л. І. Безтелесна. – Рівне : НУВГП, 2010. – С. 7–8.

Бортник Л. В. Методика оцінки конкурентоспроможності готельних підприємств / Л. В. Бортник // Регіональна бізнес-економіка

та управління. – № 1(33). – ВФЕУ. – С. 95–101.

Офіційний веб-сайт Держаної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htpp://

www.ukrstat.gov.ua

Caponigro J. R. The crisis Counselor/A Step-By-Step Guide

to Mananging a Business Crisis: Contemporary Books, Lincolnwood (Chicago). – 2000. – 345 p.

Cемиколєнова С. В. Методичні підходи до формування системи

статистичних показників діяльності готельних підприємств / С. В. Cемиколєнова // Наукові записки. Сер. «Економічні науки». – 2006. – Т. 56. – С. 75–80.

Босовська М. В. Інтеграційні процеси в туризмі: Монографія / М. В. Босовська. – Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 832 с.

Квятковська Л. А. Комплексний підхід до оцінки ефективності управління підприємством // Квятковська Л. А., Воробйова Л. Д. // Вісник Нац. тех. ун-ту «ХПІ»: зб. наук. пр. темат. вип.: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2013. – № 50 (1023). – С. 67–75.

Каплан Роберт С. Сбалансированная система показателей. От стратеги к действию / Каплан Роберт С., Нортон Девид П. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002. – С. 11–12.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статьи