СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОТРЕБ У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ

A. L. Zaluzhnyi

Анотація


У статті розглянуто проблему сутнісного осмислення потреб, їх структуру, класифікацію, особливість розвитку у метаконтекстуальному вимірі досліджень сучасної гуманітаристики. Крізь призму міждисциплінарного підходу здійснено аналітичний огляд потреб у фізіологічно-біологічному, екологічно-економічному та соціологічному дискурсі. Наголошується на подвійній сутності потреб, які акумулює в собі єдність об’єктивних та суб’єктивних начал. Показано різноманітність потреб, що передбачає їх класифікацію по рівнях, групах, класах, видах, обумовлюючи ієрархічну співвідносність та взаємодію. Акцентується увага на тому, що тільки людина є тим єдиним і унікальним сущим, яка не просто має потреби, але й здатна їх усвідомлювати, формувати, й не лише задовольняти, але й критично переосмислювати, обмежувати.


Ключові слова


потреби; особистість; міждисциплінарний підхід; соціум; фізіологія; екологія; екологічно-економічне мислення; економічні потреби; теорія соціальної дії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Галлеев Г. З. Социализация личности: методологический аспект. Вестник экономики. Права и социологии. 2012. № 2. С. 200–203.

Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. М. : Политиздат, 1986. 223 с.

Маргулис А. В. (Белгород), Степанов Е. И. Потребности человека: методологические проблемы комплексного исследования (Аналитический обзор литературы). Вопросы философии. 1986. № 4. С. 54–69.

Нейрон. Обработка сигналов. Пластичность. Моделирование. Фундаментальное руководство / Ю. И. Александров и др. Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2008. 548 с.

Реймерс Н. Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы. М. : Журнал «Россия Молодая», 1994. 367 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. 2-е изд. Серия: Мастера психологии. СПб. : Издательство «Питер», 2002. 720 с.

Физиология человека. Ф50 3-е изд., перероб. и доп. / под редакцией Г. И. Косицкого. М. : Медицина, 1985. 544 с.

Ханова Марина. Роль потребностей в формировании социальных субъектов. Грамота. 2013. № 8 (34) : в 2-х ч. Ч. ІІ. С. 190–193.

Щербатых Ю. В. Общая психология. СПб. : Издательство «Питер», 2008. 272 с.

Parsons T. The social System. Glencoe, 1951. P. 41–42.

REFERENCES:

Halleev H. Z. Sotsіalіzatsіia lіchnostі: metodolohіcheskіi aspekt. Vestnіk еkonomіkі. Prava і sotsіolohіі. 2012. № 2. S. 200–203.

Zdravomуslov A. H. Potrebnostі. Іnteresу. Tsennostі. M. : Polytyzdat, 1986. 223 s.

Marhulіs A. V. (Belhorod), Stepanov E. І. Potrebnostі cheloveka: metodolohіcheskіe problemу kompleksnoho іssledovanіia (Analіtіcheskіi obzor lіteraturу). Voprosу fіlosofіі. 1986. № 4. S. 54–69.

Neiron. Obrabotka sіhnalov. Plastіchnost. Modelіrovanіe. Fundamentalnoe rukovodstvo / Yu. І. Aleksandrov і dr. Tiumen : Іzdatelstvo Tiumenskoho hosudarstvennoho unіversіteta, 2008. 548 s.

Reimers N. F. Еkolohіia (teorіі, zakonу, pravіla, prіntsіpу і hіpotezу. M. : Zhurnal «Rossіia Molodaia», 1994. 367 s.

Rubіnshtein S. L. Osnovу obshchei psіkholohіі. 2-e іzd. Serіia: Mastera psіkholohіі. SPb. : Іzdatelstvo «Pіter», 2002. 720 s.

Fіzіolohіia cheloveka. F50 3-e іzd., pererob. і dop. / pod redaktsіei H. І. Kosіtskoho. M. : Medіtsіna, 1985. 544 s.

Khanova Marіna. Rol potrebnostei v formіrovanіі sotsіalnуkh subektov. Hramota. 2013. № 8 (34) : v 2-kh ch. Ch. II. S. 190–193.

Shcherbatуkh Yu. V. Obshchaia psіkholohіia. SPb. : Іzdatelstvo «Pіter», 2008. 272 s.

Parsons T. The social System. Glencoe, 1951. P. 41–42.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve320187

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.