ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

V. M. Vovk, Yu O. Kyrdei

Анотація


Всебічний аналіз показників фінансової звітності завжди буде на часі для підприємств всіх форм власності. Не дивлячись на те, що у кожного підприємства можуть виникати якісь внутрішні організаційні або фінансові зміни, воно змушене виживати ще й у мінливому зовнішньому середовищі. У зв'язку з цим, працівники економічних відділів на регулярній основі проводять оцінку власних результатів діяльності за матеріалами звітності. Це дає можливість побачити успіхи і прорахунки, які мали місце у попередніх звітних періодах, та дозволить проводити поглиблений аналіз проблемних показників, що потребують коригування шляхом прийняття дієвих управлінських рішень з боку керівництва підприємства. В цьому аспекті особливо гостро постає питання аналізу показників фінансової звітності підприємств, що працюють за спрощеною формою обліку і складають фінансову звітність як суб'єкти малого підприємництва. Автори статті розглядають особливості оцінювання абсолютних та відносних показників, що представлені у Фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва, та представили методику комплексного аналізу фінансового стану та фінансових результатів для таких підприємств.


Ключові слова


фінансова звітність; фінансовий аналіз; методика аналізу; фінансові показники; суб'єкти малого підприємництва.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації : наказ Міністерства фінансів України, Фонд державного майна від 26 січня 2001 року № 49/121 : текст із змін. станом на 19 лютого 2013 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення: 15.01.2019).

Гоголь Т. А. Особливості методики фінансового аналізу підприємств малого бізнесу. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Економічні науки. 2013. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_2_58. (дата звернення: 15.01.2019).

Тимченко О. І. Особливості аналізу фінансових результатів діяльності малих підприємств. Ефективна економіка. 2013. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_6_28. (дата звернення: 15.01.2019).

The problems of accounting, analysis and financial reporting: experience of Ukraine and Poland : monograph / I. Lazaryshyna, H. Ronek and oth.; under the general editorship of I. Lazaryshyna. Rivne : National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, 2012. 284 p.

Michalczyk L. Wysokość wyniku finansowego przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa bilansowego – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, R. 74, z. 1 (2012), s. 147–165.

Kister A, 2009, Raportowanie zorientowane na wartość przedsiębiorstwa, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 51 (107), 47–56.

REFERENCES:

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok zdiisnennia analizu finansovoho stanu pidpryiemstv, shcho pidliahaiut pryvatyzatsii : nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy, Fond derzhavnoho maina vid 26 sichnia 2001 roku № 49/121 : tekst iz zmin. stanom na 19 liutoho 2013 roku. URL: http://zakon.rada.gov.ua. (data zvernennia: 15.01.2019).

Hohol T. A. Osoblyvosti metodyky finansovoho analizu pidpryiemstv maloho biznesu. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. 2013. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_2_58. (data zvernennia: 15.01.2019).

Tymchenko O. I. Osoblyvosti analizu finansovykh rezultativ diialnosti malykh pidpryiemstv. Efektyvna ekonomika. 2013. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_6_28. (data zvernennia: 15.01.2019).

The problems of accounting, analysis and financial reporting: experience of Ukraine and Poland : monograph / I. Lazaryshyna, H. Ronek and oth.; under the general editorship of I. Lazaryshyna. Rivne : National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, 2012. 284 p.

Michalczyk L. Wysokość wyniku finansowego przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa bilansowego – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, R. 74, z. 1 (2012), s. 147–165.

Kister A, 2009, Raportowanie zorientowane na wartość przedsiębiorstwa, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 51 (107), 47–56.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve320184

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.