ІНФОРМАТИЗАЦІЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Z. V. Valiullina

Анотація


У статті досліджено вплив інформаційних технологій на результативність корпорацій. Визначено, що одним із загальновизнаних в світі шляхів забезпечення результативності корпоративного управління є інформатизація. Проаналізовано особливості корпоративного менеджменту американських корпорацій та показники міжнародного виробництва. Доведено, що сучасними конкурентними перевагами корпорацій є використання інформаційно-комунікаційних технологій.


Ключові слова


інформатизація; інформаційне середовище; корпоративне управління; ефективність управління; корпорація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Напрями розвитку сучасного менеджменту: проблеми та рішення : монографія / Л. М. Варава, В. Я. Нусінов та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. М. Варави. Кривий Ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О. 2015. 417 c.

Кошеев А. Дж. Методические подходы информационного обеспечения разработки стратегий управления предприятием А. Дж. Кошеев, Ас. А. Альборов. Terra Economicus. 2011. № 4. Ч. 3. Т. 9. С. 91–94.

Кравченко В. Влияние институциональной среды на динамику стоимости корпоративного предприятия. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2013. № 1. С. 178–181.

Сазонець О. М. Методологічні засади формування інформаційної системи ТНК. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 12(126). С. 43–49.

Орлова Н. С., Мохова Ю. Л. Впровадження інформаційних технологій в систему корпоративного управління. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. № 3 (2017). URL:

http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/viewFile/102/138 (дата звернення: 15.01.2019).

Гриньова В. М., Попов О. Є. Організаційно-економічні основи формування системи корпоративного управління в Україні : монографія. Х. : ХДЕУ, 2009. 324 с.

Уотермен Р. Фактор обновления : пер. с англ. / общ. ред. В. Г. Рысина. М. : Прогресс, 1988. 368 с.

The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). World Investment Reports. Electronic source. Mode of access: http://unctad.org/en/pages/DIAE/World%20Investment%20Report/WIR-Series.aspx. (дата звернення: 15.01.2019).

REFERENCES:

Napriamy rozvytku suchasnoho menedzhmentu: problemy ta rishennia : monohrafiia / L. M. Varava, V. Ya. Nusinov ta in.; za zah. red. d-ra ekon. nauk, prof. L. M. Varavy. Kryvyi Rih : Vydavets FO-P Cherniavskyi D.O. 2015. 417 c.

Kosheev A. Dzh. Metodіcheskіe podkhodу іnformatsіonnoho obespechenіia razrabotkі stratehіі upravlenіia predprіiatіem A. Dzh. Kosheev, As. A. Alborov. Terra Economicus. 2011. № 4. Ch. 3. T. 9. S. 91–94.

Kravchenko V. Vlіianіe іnstіtutsіonalnoi sredу na dіnamіku stoіmosty korporatіvnoho predprіiatіia. Biuleten Mizhnarodnoho Nobelivskoho ekonomichnoho forumu. 2013. № 1. S. 178–181.

Sazonets O. M. Metodolohichni zasady formuvannia informatsiinoi systemy TNK. Aktualni problemy ekonomiky. 2011. № 12 (126). S. 43–49.

Orlova N. S., Mokhova Yu. L. Vprovadzhennia informatsiinykh tekhnolohii v systemu korporatyvnoho upravlinnia. Vidkryte osvitnie eseredovyshche suchasnoho universytetu. № 3 (2017). URL: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/viewFile/102/138 (data zvernennia: 15.01.2019).

Hrynova V. M., Popov O. Ye. Orhanizatsiino-ekonomichni osnovy formuvannia systemy korporatyvnoho upravlinnia v Ukraini : monohrafiia. Kh. : KhDEU, 2009. 324 s.

Uotermen R. Faktor obnovlenіia : per. s anhl. / obshch. red. V. H. Rуsіna. M. : Prohress, 1988. 368 s.

The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). World Investment Reports. Electronic source. Mode of access: http://unctad.org/en/pages/DIAE/World%20Investment%20Report/WIRSeries.aspx. (data zvernennia: 15.01.2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve320183

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.