ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

N. E. Kovshun, N. V. Koba, M. O. Koba

Анотація


Стаття присвячена визначенню місця та ролі соціального капіталу у мережевих структурах в умовах цифровізації. Проаналізовано визначення мереж та мережевих структур. Визначено соціальний капітал як спільну основу для всіх рівнів мережевих структур. Визначено рівні мережевих структур та соціального капіталу. Зазначено, що саме соціальний капітал забезпечує високу економічну ефективність мережевих структур через досягнення ними синергетичного ефекту від взаємодії окремих їх учасників. Встановлено, що ефективність інноваційного розвитку підприємства значною мірою залежить від мережі соціально-економічних відносин підприємства, що спрямована на нагромадження його соціального капіталу. Представлено схему соціально-економічних зв’язків підприємства в їх тісній взаємодії та взаємозалежності із зовнішнім середовищем. Виділено три групи зв'язків в мережі соціально-економічних зв'язків: соціальні зовнішні зв’язки, соціальні внутрішні зв’язки та економічні зв’язки. Встановлено,  що внутрішні взаємозв’язки підприємства мають відображення у його зовнішньо-економічних зв’язках, і навпаки. Показано вплив цифровізації на формування споживчого попиту, задоволення якого  потребує нових соціальних зв’язків та відповідного соціального капіталу. Наукова новизна дослідження полягає у розгляді мережевих структур  через призму соціального капіталу та розробці схеми підприємства як мережі соціально-економічних зв’язків, які є основою для формування
соціального капіталу. 

Ключові слова


соціальний капітал; мережа; мережева структура; цифровізація; соціально-економічні зв’язки; попит; інноваційний розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Cameron N. (2020)3. Australian CMOs explore the global marketing trends expected to dominate 2021. URL: https://www.cmo.com.au/article/684936/3-australian-cmosexplore-global-marketing-trends-expected-dominate-2021/ (дата звернення: 08.06.2021).

Üsdiken B. (1994). Book Reviews : Catherine Alter and Jerald Hage. Organizations Working Together. Organization Studies. Newbury Park, CA, 1993. 15(5), 777–779. URL: https://doi.org/10.1177/017084069401500507 (дата звернення: 08.06.2021).

Dubini P., and Aldrich H. Personal and extended networks are central to the entrepreneurial Process. Journal of Business Venturing. 1991. 6(5), 305–313.

Gerlach M., Lincoln J. The organization of Business Networks in the U.S. and Japan. Nohria N., Eccles R. 1992. Networks and Organizations. Boston, Harvard Business School Press, 491–520.

Granovetter M. (1994). Business groups. Smelser J. N., Swedberg R. The Handbook of Economic Sociology. Princeton, Princeton University Press. 1994. 453–475.

Kreiner, K., & Schultz, M. Informal Collaboration in R & D: The Formation of Networks Across Organizations. Organization Studies. 1993. 14(2), 189–209. URL: https://doi.org/10.1177/017084069301400202 (дата звернення: 08.06.2021).

Larson A. Network Dyads in Entrepreneurial Settings: A Study of the Governance of Exchange Relationships. Administrative Science Quarterly. 1992. 37(1), 76–104. URL: https://doi.org/10.2307/2393534 (дата звернення: 08.06.2021).

Liebeskind J. P., Oliver A., Zucker L. & Brewer M. Social networks, Learning, and Flexibility: Sourcing Scientific Knowledge in New Biotechnology Firms. Organization Science. 1996. 7(4), 428–443. URL: https://doi.org/10.1287/orsc.7.4.428 (дата звернення: 08.06.2021).

Miles R. E., Snow Ch. C. Organizational strategy, structure, and process. The Academy of Management Review. New York : McGraw-Hill Book Co, 1978. Vol. 3, Issue 3. 546–562.

Powell W. W. Neither market nor hierarchy: network forms of organization / In: Staw B. M., Cummings L. L., eds. Research of Organizational Behavior. Greemwich CT : JAI Press, 1990. Vol. 12. 295–336.

Коба Н. В. Вплив соціального капіталу на процес комерціалізації знання в організації. Бізнес-інформ. 2013. № 9. С. 208–214.

Грішнова О. А. Соціальний капітал: сутність, значення, взаємозв'язок з іншими формами капіталу. Україна: аспекти праці. 2009. № 3. С. 20–22.

Смоляр Л., Трофименко О. Трансформація сфери відновлюваної енергетики на основі управління знаннями. Підприємництво та інновації. 2019. № 7. С. 69–74. URL: https://doi.org/10.37320/2415-3583/7.11 (дата звернення: 08.06.2021).

Андрощук Г. О., Жиляєв І. Б., Чижевський Б. Г., Шевченко М. М. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізацій них викликів. Київ : Парламентське вид-во, 2009. 632 с.

Трофименко О., Борданова Л., Володіна А. Регулювання молодіжного сегменту ринку праці на засадах восьмої цілі сталого розвитку в умовах Індустрії 4.0. Економічний аналіз. 2021. № 1. Т. 31. С. 261–270.

Інноваційна політика зарубіжних країн: концепції, стратегії, пріоритети. Інформаційно-аналітичні матеріали, підготовлені Комітетом ВР України та Міністерством закордонних справ : веб сайт. URL: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/ document?id=48725 (дата звернення: 08.06.2021).

Стойко І., Вовк Ю., Юрчак О. Аналіз досвіду здійснення інноваційної політики зарубіжними країнами. Соціально-економічні проблеми і держава. 2011. № 2 (05). URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Sepid/2011_2/2011_2/11siipzk.pdf (дата звернення: 08.06.2021).

Карпунь І. Н. Інноваційний розвиток суб’єктів господарювання: методологія формування, механізми реалізації : монографія. Л. : Львівський держ. ін-т новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола, 2009. 432 с.

Іляш О. І. Оцінка розвитку людського капіталу України. Економіка і регіон : науковий вісник. ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2008. № 3(18). С. 141–145.

Яскал І. В. Становлення мережевих структур як інструмент розвитку економіки регіону. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2007. URL: http://www.rusnauka.com/8._NPE_2007/Economics/20994.doc.htm (дата звернення: 08.06.2021).

Ilyash O. Strategic priorities of Ukraine’s social security concept development and implementation. Економічний часопис ХХІ. 2015. № 7–8(1). С. 20–23.

Kovshun N., Tsvirko O., Redkva O. State Policy of Use and Stimulation of Labor Resources іn Trade. Intellectual Economics. 2019. № 13(2). С. 152–160.

Radko A. O., Melnyk I. B. Вплив технологічного розвитку на здійснення електронної комерції. Вісник НУВГП. Сер. Економічні науки. 2018. Вип. 4(84). С. 178–185.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve220219

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.