МИСЛЕННЯ ЯК ОСНОВА САМОМЕНЕДЖМЕНТУ ОСОБИСТОСТІ МЕНЕДЖЕРА

V. V. Netepchuk, A. Y. Netepchuk

Анотація


У статті досліджено зміст основних функцій самоменеджменту та їх зв’язок із процесом мислення людини з метою розуміння і  відображення світу, проєктувальної діяльності, передбачення наслідків власних дій і прогнозування майбутнього, засвоєння інформації про знання та її змістовне трансформування, з метою розробки правил, норм, стандартів життєдіяльності людини і суспільства, самопізнання і самоаналізу, тлумачення, осмислення продуктів людської діяльності, аналітичної і синтетичної функцій у процесі опрацювання отриманої інформації.
Розглянуто зміст різних підходів до процесу мислення в контексті своєрідності конкретних видів управлінської діяльності на різних етапах розвитку менеджера та організації з метою пізнання, передбачення, прогнозування розвитку подій, оволодіння законами об’єктивної реальності та використання результатів для задоволення потреб та інтересів суб’єкта господарювання.
Метою написання статті є теоретичне дослідження підходів до мислення, особливостей творчого та критичного мислення як базової складової процесу формування політики самоменеджменту сучасного менеджера.
Результати дослідження змісту понять критичного та творчого мислення, їх функціональних відмінностей в управлінні саморозвитком, в тому числі у процесі формування політики самоменеджменту, аналіз змісту його моделей дають теоретичне обґрунтування для застосування асиметричного мислення у процесі формування політики
самоменеджменту. Асиметричне мислення є одночасно видом критичного і творчого мислення. Синергія безлічі динамічних зв’язків у взаємодії запропонованих восьми векторів асиметричного мислення: масштаб, управління невдачами, швидкість розвитку, ощадність, доступність, алгоритми, магнетизм, розповіді створюють синергетичний ефект саморозвитку особистості та соціальної системи. 

Ключові слова


самоменеджмент; політика самоменеджменту; менеджер; мислення; підходи до мислення; критичне мислення; творче мислення; асиметричне мислення.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Андрущенко В. П., Михальченко М. Л. Сучасна соціальна філософія : курс лекцій. 2-ге вид., виправлене й доповнене. К. : Генеза, 1996. 370 с.

Дубодєлова А. В., Лісовська Л. С., Бандрівський Р. Р. Типологія мислення в управлінській діяльності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. Проблеми економіки та управління. 2015. № 815. С. 207–214. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journalpaper/2017/jun/2727/visnyk2015-207-214.pdf/ (дата звернення: 30.04.2021).

Халперн Д. Психология критического мышления. СПб. : Питер, 2000. 512 с.

Пометун О. І. Критичне мислення як педагогічне явище. Український педагогічний журнал. 2018. № 2.

Тягло А. В., Воропай Т. С. Критическое мышление: Проблема мирового образования ХХІ века. Харьков : Университет внутренних дел, 1999.

Scriven M., Paul R. W., Defining Critical Thinking. Critical Thinking and Education Reform : at the 8th Annual International Conference on. Summer. 1987.

Нетепчук В. В. Самоменеджмент : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2013. 354 с.

Линдсей Г., Халл К. С., Томпсон Р. Ф. Творческое и критическое мышление. Познавательные психические процессы : хрестоматия / ред. Маклаков А. Г. СПб. : Питер, 2001. 475 с. URL: http://www.psychology-online.net/articles/doc-73.html. (дата звернення: 30.04.2021).

Адріан Сливоцький. Давид перемагає: сила асиметричного мислення. 2020. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journalpaper/2017/jun/2727/visnyk2015-207-214.pdf (дата звернення: 30.04.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve2202112

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.