УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТЕПЛОСПОЖИВАННЯ ЯК СТИМУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ЖИТЛОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

N. E. Kovshun

Анотація


Доведено необхідність вдосконалення нормативно-законодавчого регулювання в сфері теплопостачання. Проаналізовано методичні підходи до обліку тепла у багатоквартирних житлових будинках. Досліджено різні нормативні акти, що регулюють взаємовідносини власників при оплаті теплопостачання в місцях загального користування. Визначено особливості переходу на індивідуальне опалення житлових приміщень. Запропоновано заходи щодо вдоско-
налення індивідуального обліку теплопостачання в житлових приміщеннях багатоквартирних будинків.


Ключові слова


теплоспоживання; нормативно-правове забезпечення; енергозбереження; житлові будинки; облік тепла.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії, Верховна Рада України : Закон від 10.04.2014 № 1198-VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1198-18 (дата звернення: 15.11.2018).

Про приватизацію державного житлового фонду Верховна Рада України : Закон від 19.06.1992 № 2482-XII. URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2482-12 (дата звернення: 15.11.2018).

Про приватизацію державного житлового фонду Верховна Рада України : Закон від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14 (дата звернення: 15.11.2018).

Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку Верховна Рада України : Закон від 29.11.2001 № 2866-III. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2866-14 (дата звернення:

11.2018).

Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та

типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2005 № 630.

Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку Верховна Рада України : Закон від 14.05.2015 № 417-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/417-19 (дата звернення: 15.11.2018).

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo udoskonalennia rozrakhunkiv za enerhonosii, Verkhovna Rada Ukrainy : Zakon vid 10.04.2014 № 1198-VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1198-18 (data zvernennia: 15.11.2018).

Pro pryvatyzatsiiu derzhavnoho zhytlovoho fondu Verkhovna Rada Ukrainy : Zakon vid 19.06.1992 № 2482-XII. URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2482-12 (data zvernennia: 15.11.2018).

Pro pryvatyzatsiiu derzhavnoho zhytlovoho fondu Verkhovna Rada Ukrainy : Zakon vid 02.12.2010 № 2755-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14 (data zvernennia: 15.11.2018).

Pro obiednannia spivvlasnykiv bahatokvartyrnoho budynku Verkhovna Rada Ukrainy : Zakon vid 29.11.2001 № 2866-III. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2866-14 (data zvernennia: 15.11.2018).

Pro zatverdzhennia Pravyl nadannia posluh z tsentralizovanoho opalennia, postachannia kholodnoi ta hariachoi vody i vodovidvedennia ta typovoho dohovoru pro nadannia posluh z tsentralizovanoho opalennia, postachannia kholodnoi ta hariachoi vody i vodovidvedennia : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21.05.2005 № 630.

Pro osoblyvosti zdiisnennia prava vlasnosti u bahato-kvartyrnomu budynku Verkhovna Rada Ukrainy : Zakon vid 14.05.2015 № 417-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/417-19 (data zvernennia: 15.11.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.