МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Y. V. Vashaі, O. O. Doroshenko

Анотація


Стаття присвячена аналізу фінансової безпеки України. Автори обґрунтовують підходи до визначення фінансової безпеки. Оцінена динаміка основних економічних показників, що характеризують фінансову безпеку України. Визначено порядок   формування інформації, яка є основою для розрахунку показників фінансової безпеки. Визначено найважливіші загрози стану фінансової безпеки в Україні.


Ключові слова


фінансова безпека; державний борг; дефіцит бюджету; офіційна ставка; показник.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Yong Jiang. Financial Security Is at the Heart of National Economic Security. English Edition of Qiushi Journal. 2009. Vol. 1. № 1. URL: http://english.qstheory.cn/international/201109/t20110924_112469.htm. (дата звернення : 10.05.2019).

Экономическая безопасность России. Об-щий курс / под ред. В. К. Сенчагова. М. : Дело, 2005. 896 с.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 року № 1277. URL:

http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm/ (дата звернення : 10.05.2019).

Сухоруков А. І., Ладюк О. Д. Фінансова безпека держави : навч. посібник. К. : Центр учбової літератури, 2007. 192 с.

Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави. К., 2001. 350 с.

Yong Jiang. Financial Security Is at the Heart of National Economic Security. English Edition of Qiushi Journal. 2009. Vol. 1. № 1. URL: http://english.qstheory.cn/international/201109/t20110924_112469.htm. (data zvernennia : 10.05.2019).

Ekonomicheskaіa bezopasnost Rossii. Obschiі kurs / pod red. V. K. Senchagova. M. : Delo, 2005. 896 s.

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo

rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy : nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy vid 29 zhovtnia 2013 roku № 1277. URL:

http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm/ (data zvernennia : 10.05.2019).

Sukhorukov A. I., Ladiuk O. D. Finansova bezpeka derzhavy : navch. posibnyk. K. : Tsentr uchbovoi literatury, 2007. 192 s.

Yermoshenko M. M. Finansova bezpeka derzhavy. K., 2001. 350 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.