ПРІОРИТЕТИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

N. B. Savina, A. A. Podlevskyi

Анотація


Статтю присвячено актуальній нині проблематиці детінізації національної економіки. Виявлено основні чинники тінізації економіки та її особливості в Україні. Запропоновано ряд пріоритетних напрямів для системної детінізації економіки України.


Ключові слова


тіньова економіка; детініцізація економіки; корупція; пріоритетні напрями детінізації; чинники тінізації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Варналій З. Інституціональні загрози фінансовій безпеці України та шляхи їх запобігання. Економічний вісник університету. Випуск № 34/1. – С. 140–150.

Жиглей І. В., Сивак О. Б. Детінізація економіки як позитивний

варіант гри між підприємством, державою та суспільством. Cтратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро- та мікро- вимір : монографія / за ред. Черевка О. В. Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А., 2014. 442 с. С. 105.

Заверуха М. До визначення суті тіньових економічних процесів. Ефективність державного управління. 2016. Вип. 1/2

(46/47). Ч. 2. С. 72–83. URL: http://www.lvivacademy.com/

vidavnitstvo_1/edu_46/fail/ch2/11.pdf.

Загальні тенденції тіньової економіки в Україні. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki.

Економічна безпека : навч. посіб. / за ред. З. С. Варналія. К. : Знання, 2009. С. 526–552.

Савич І. В. Детінізація економіки в забезпеченні бюджетного зростання України. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня

канд. економ. наук. Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. К., 2016. 20 с.

Тищук Т. А., Харазішвілі Ю. М., Іванов О. В. Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання : аналіт. доп. / за заг. ред. Я. А. Жаліла. К. : Вид-во НІСД, 2011. 96 с.

Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації / за ред. З. С. Варналія. К. : Вид-во НІСД, 2006. 576 с.; С. 11–12.

Толстова А. В. Роль державного регулювання в процесі детінізації економіки України. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 40, 2012. С. 303–306.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.