СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

N. V. Mamai

Анотація


Викладено зміст та важливість іміджу вищого навчального закладу, досліджено його складові і передумови формування. Розглянуто наукові підходи до трактування суті іміджу та іміджу освітніх закладів зокрема. Запропоновано додаткові складові забезпечення позитивного іміджу та заходи створення сприятливих передумов його формування.


Ключові слова


імідж; вищий навчальний заклад; позитивний імідж.

Повний текст:

PDF

Посилання


Раєвнєва О. В. Формування іміджевої політики університету: методичне підґрунтя / О. В. Раєвнєва, Л. В. Гриневич // Соціальна відповідальність бізнесу і адміністрації – створення інноваційного управління: монографія / за заг. ред.

В. Дучмала, Т. П. Несторенко, Т. Покуси. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 103. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12613/1/монография%20_3.pdf

Тихомирова Є. Б. Зв’язки з громадськістю: Навчальний посібник / Є. Б. Тихомирова. – Київ : НМЦВО, 2001 – 560 с.

Шморгун Л. Г. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Л. Г. Шморгун. – К. : Знання, 2010. – 462 с. – (Вища освіта XXI століття). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://pidruchniki.com/16520205/menedzhment/imidzh_organizatsiyi_yogo_harakteristika_vzayemozvyazok_kulturoyu

Бачинська О. М. Роль іміджу в структурі забезпечення конкурентоспроможності ВНЗ / О. М. Бачинська. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/

_econ /4_bachinska.htm

Гаркавець С. О. Паблік рилейшнз та імідж ВНЗ: соціально-психологічний аналіз проблеми / С. О. Гаркавець //

Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2013. – № 3(32). – С. 91–96.

Почтовюк А. Б. Фактор конкурентоспроможності як шлях формування іміджу вищого навчального закладу / А. Б. Почтовюк // Вісник КрНУ ім. М. Остроградського. – 2011. – № 5(70). – С. 156–158. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Natural/Vkdpu/2011_5/156.pdf

Карпенко Ю. М. Імідж вищого навчального закладу: основні складові та проблеми формування / Карпенко Ю. М., Карпенко Н. Л. // Науковий вісник Полісся. – 2015. – № 1 (1). – С. 119–120. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

file:///C:/Users/COMPAQ/Downloads/47479-94874-1-SM.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.