ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

A. P. Syrotynska, O. L. Miklukha

Анотація


Облікові інформаційні системи є найбільш використовувані серед програмного забезпечення для бізнесу. Проте, їх аналітичні можливості суб’єктами господарювання використовуються недостатньо. У статті досліджений аналітичний інструментарій облікової інформаційної системи та його можливості для мікро- та малих підприємств. Розглянуті етапи обробки та узагальнення даних в програмі «Бухгалтерія для України». Надана характеристика звітів інформаційної системи, що можуть використовуватись з метою покращення якості та прискорення прийняття управлінських рішень.


Ключові слова


аналіз господарської діяльності; облікова інформаційна система; звіти інформаційної системи; інструментарій облікової інформаційної системи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Яремко С. А., Кузьміна О. М. Управління бізнес-процесами підприємства засобами інтелектуальних систем. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Хмельницький, 2018. № 4. С. 43–52.

Перевозова І. В. Застосування новітніх інформаційних технологій в системі інформаційного забезпечення контролінгу як метасистеми управління промисловим підприємством. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. Маріуполь, 2018. № 17. С. 50–54.

Управління розвитком інноваційних бізнес-процесів за умов використання автоматизованих інформаційних систем / М. П. Войнаренко, Л. В. Джулій, О. М. Кузьміна, Т. В. Янчук. Маркетинг і менеджмент інновацій. Суми, 2017. № 4. С. 133–148.

Пурський О. І., Цензура М. О., Демченко Р. С. Структура інформаційного та програмного забезпечення системи управління бізнес-процесами торговельного підприємства. Системи обробки інформації. Харків, 2015. Вип. 12 (137). С. 165–169.

Yaremko S. A., Kuzmina O. M. Upravlinnia biznes-protsesamy pidpryiemstva zasobamy intelektualnykh system. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. Khmelnytskуі, 2018. № 4. S. 43–52.

Perevozova I. V. Zastosuvannia novitnikh informatsiinykh tekhnolohii v

systemi informatsiinoho zabezpechennia kontrolinhu yak metasystemy

upravlinnia promyslovym pidpryiemstvom. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti. Mariupol, 2018. № 17. S. 50–54.

Upravlinnia rozvytkom innovatsiinykh biznes-protsesiv za umov

vykorystannia avtomatyzovanykh informatsiinykh system / M. P. Voinarenko, L. V. Dzhulii, O. M. Kuzmina, T. V. Yanchuk. Marketynh i menedzhment innovatsii. Sumy, 2017. № 4. S. 133–148.

Purskyi O. I., Tsenzura M. O., Demchenko R. S. Struktura informatsiinoho ta prohramnoho zabezpechennia systemy upravlinnia biznes-protsesamy torhovelnoho pidpryiemstva. Systemy obrobky

informatsii. Kharkiv, 2015. Vyp. 12 (137). S. 165–169.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.