ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО РИНКУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Zh. S. Shуlo

Анотація


У вступі розглядається сутність кредитного ринку України, його переваги та ефективність функціонування в умовах децентралізації влади. Метою роботи є визначення проблем системи управління кредитним ринком України та шляхів їх розв’язання. У статті розглянуто необхідні умови функціонування кредитного ринку, проведено аналіз кредитування за видами, наведено проблеми кредитування та шляхи їх розв’язання в умовах децентралізації. У висновках проаналізовано недоліки функціонування кредитного ринку та кредитної системи в цілому та запропоновано методи їх усунення.


Ключові слова


кредитний ринок; кредитна система; банки; довгострокове та середньострокове кредитування; децентралізація влади.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV [зі змін. та доп.]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14 (дата звернення: 15.11.2018).

Річні звіти Національного банку України за 2016-2018 рр. URL: http://www.bank.gov.ua/. (дата звернення: 15.11.2018).

Oсновнi показники діяльності банків України. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/ ar/ (дата звернення:

11.2018).

Основні засади грошово-кредитної політики за 2016 рік. Схвалені Рішенням Ради НБУ від 10.09.2017 року № 17. Вісник НБУ. 2017.

№ 10. С. 4.

Васкіс О. П. Банківська система України: сучасний стан та перспективи розвитку. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2016. № 2. С. 77.

Чайковський Я. І. Банківська система України сьогодні: основні проблеми і перспективи розвитку. Фінанси України. 2015. № 8. С. 42–45.

Pro Natsionalnyi bank Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 20.05.1999 № 679-XIV [zi zmin. ta dop.]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14 (data zvernennia: 15.11.2018).

Richni zvity Natsionalnoho banku Ukrainy za 2016-2018 rr. URL: http://www.bank.gov.ua/. (data zvernennia: 15.11.2018).

Osnovni pokaznyky diialnosti bankiv Ukrainy. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/ ar/ (data zvernennia:

11.2018).

Osnovni zasady hroshovo-kredytnoi polityky za 2016 rik. Skhvaleni Rishenniam Rady NBU vid 10.09.2017 roku № 17. Visnyk NBU. 2017.

№ 10. S. 4.

Vaskis O. P. Bankivska systema Ukrainy: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku. Visnyk Akademii pratsi i sotsialnykh vidnosyn Federatsii profspilok Ukrainy. 2016. № 2. S. 77.

Chaikovskyi Ya. I. Bankivska systema Ukrainy sohodni: osnovni problemy i perspektyvy rozvytku. Finansy Ukrainy. 2015. № 8. S. 42–45.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.