ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВНИХ, НЕУРЯДОВИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ФОРМУЮТЬ СТРАТЕГІЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ Й ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

A. M. Valіuk, D. B. Zaitsev, O. F. Yakymchuk

Анотація


У період військово-політичної нестабільності України, особливу роль у збереженні природних ресурсів здійснюють державні органи й громадські неприбуткові організації. У даній статті розглянуто діяльність сучасних державних і громадських організацій, що є основою збереження природних ресурсів відповідно до європейських нормативів і стандартів. Особлива увага відведена водним ресурсам України. Запропоновано шляхи усунення недоліків, прогалин, суперечностей у питаннях збереження природи. Проаналізовано загальну структуру і чисельність державних, громадських організацій, які займаються питаннями збереження природних ресурсів та на цій основі визначено нові європейські тенденції удосконалення української системи управління збереженням природного капіталу, обґрунтовано необхідність проведення змін у державній політиці щодо раціоналізації використання природних ресурсів й підвищення енергоефективності.


Ключові слова


державні, громадські організації; природні ресурси; законодавство; міжнародна співпраця; енергоефективність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегія державної екологічної політики України на період до 2020 року. Офіційний сайт Мінприроди України. URL: http: // www.

menr.gov.ua/index.php/about/strategy. (дата звернення: 15.11.2018).

Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.91. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41 (08.10.91). Ст. 546.

Конвенція про біологічне різноманіття. URL: httр://www.bіоdіv.оrg. (дата звернення: 15.11.2018).

Програма ENPI-FLEG – Improving Forest Law Enforcement and Governance in the European Neighborhood Policy East Countries and Russia. «Вдосконалення систем правозастосування і управління в лісовому секторі країн східного напрямку Європейської політики

добросусідства і Росії».

Stratehiia derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2020 roku. Ofitsiinyi sait Minpryrody Ukrainy. URL: http: // www.

menr.gov.ua/index.php/about/strategy. (data zvernennia: 15.11.2018). 2. Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha : Zakon Ukrainy vid 25.06.91. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1991. № 41 (08.10.91). St. 546.

Konventsiia pro biolohichne riznomanittia. URL: httr://www.biodiv.org. (data zvernennia: 15.11.2018).

Prohrama ENPI-FLEG – Improving Forest Law Enforcement and Governance in the European Neighborhood Policy East Countries and Russia. «Vdoskonalennia system pravozastosuvannia i upravlinnia v

lisovomu sektori krain skhidnoho napriamku Yevropeiskoi polityky dobrosusidstva i Rosii».


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.