ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ ГАЛУЗЗЮ

О. B. Konarivska, N. B. Kushnir, M. S. Yakovyshyna

Анотація


В статті визначено зміст механізму державного управління туристичною галуззю, проведена характеристика його складових елементів: об’єкт, суб’єкт, інструменти, методи та форми управління, організаційне, інформаційне, кадрове, науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення.


Ключові слова


туристична галузь; механізм державного управління; інструменти; методи і форми управління; організаційне, інформаційне, кадрове, науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про туризм : Закон України від 15.09.1995 р. № 324/95. URL:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80. (дата звернення: 15.11.2018).

Біль М., Третяк Г., Крайник О. Механізм державного управління туристичною галуззю (регіональний аспект) : наук. розробка Київ, 2009. 40 с.

Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів : монографія. Львів, 2006. С. 12.

Давиденко Л. І. Державне регулювання сфери туризму на обласному рівні : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Донецьк, 2006. 23 с.

Козловський Є. В. Державне регулювання в галузі туризму : становлення та розвиток в Україні : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Київ, 2008. С. 7–8.

Pro turyzm : Zakon Ukrainy vid 15.09.1995 r. № 324/95. URL:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 (data

zvernennia: 15.11.2018).

Bil M., Tretiak H., Krainyk O. Mekhanizm derzhavnoho upravlinnia turystychnoiu haluzziu (rehionalnyi aspekt) : nauk.

rozrobka Kyiv, 2009. 40 s.

Borushchak M. Problemy formuvannia stratehii rozvytku turystychnykh rehioniv : monohrafiia. Lviv, 2006. S. 12.

Davydenko L. I. Derzhavne rehuliuvannia sfery turyzmu na oblasnomu rivni : avtoref. dys. … kand. nauk z derzh. upr. : 25.00.02. Donetsk, 2006. 23 s.

Kozlovskyi Ye. V. Derzhavne rehuliuvannia v haluzi turyzmu : stanovlennia ta rozvytok v Ukraini : avtoref. dys. … kand. nauk z derzh. upr. : 25.00.02. Kyiv, 2008. S. 7–8.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.