WAYS OF MANAGING THE SYSTEM OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

Authors

  • S. S. Skakovska National University of Water and Environmental Engineering, Rivne
  • M. V. Kruk National University of Water and Environmental Engineering, Rivne
  • D. V. Halian PE «Aria Ukraine», Lviv

DOI:

https://doi.org/10.31713/ve4202216

Keywords:

financial and economic security, management of the financial and economic security system, assets, net income, profit, financial condition.

Abstract

The article examines ways of managing the system of financial and economic security at the enterprise. The main indicators of financial and economic security, indicators of solvency, liquidity, profitability, and financial stability are considered. Ways to improve the system of ensuring financial and economic security at the  enterprise are proposed.

Author Biographies

S. S. Skakovska, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Candidate of Economics (Ph.D.), Associate Professor

M. V. Kruk, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Master

D. V. Halian, PE «Aria Ukraine», Lviv

Technological Engineer

References

Ареф’єва О. В., Кузенко Т. Б. Планування економічної безпеки підприємств. К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. 170 с.

Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика. К. : Центр учбової літератури, 2009. 328 с.

Бондарчук Н. В., Кубрак А. А. Організаційні засади формування системи економічної безпеки на підприємстві. Молодий вчений. 2017. № 12 (52). С. 577–580.

Варічева Р. В. Методичні підходи до оцінки якості економічної безпеки підприємства: облікове забезпечення. Вісник Хмельницького національного університету. 2016. № 3. Т. 1. С. 88–93.

Васильєв О. В. Формування системи управління економічною безпекою промислових підприємств. Економічний аналіз : зб. наук. Праць / Тернопільський національний економічний університет ; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. № 2. Том 14. С. 8–14.

Васильєв О. В., Мейта В. І. Формування системи управління економічною безпекою промислових підприємств. Економічний аналіз : зб. наук. праць. 2013. № 2. Том 14. С. 138–145.

Вдовенко Л. О. Управління активами в забезпеченні фінансової безпеки підприємства. Економічні та соціальні перспективи децентралізації в Україні : монографія / авт. кол. Є. В. Афанасьєв та інші ; під заг. ред. Ю. З. Драчука, В. Я. Швеця, М. С. Пашкевич. Дніпропетровськ : НГУ. 2016. 231 с. С. 66–73.

Вдовенко Л. О. Інформаційна складова забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва аграрної сфери економіки. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Економічні науки. 2016. Вип. 89. Ч. 2. С. 45–53.

Сосновська О. О. Інформаційна безпека як стратегічна складова економічної безпеки підприємства. Стратегічні пріоритети соціальноекономічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища : матеріали VIII Міжнародної наук.-практ. конференції (м. Одеса, 28–29 вересня 2018 р.). Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2018. С. 77–80.

Сосновська О. О. Поняття економічної безпеки підприємства в контексті різних методологічних підходів. Бізнес Інформ : науковий журнал. Харків. 2018. № 3. С. 443–447.

Штангрет А. М., Петрашова О. М. Ключові загрози забезпечення технікотехнологічної безпеки на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі України. Екон. вісн. ун-ту Переяслав-Хмельницький. ДПУ ім. Григорія Сковороди. 2011. № 16/2. С. 142–146.

Юрович Л. Економічна безпека підприємства: сутність, чинники впливу, основні проблеми. 66-та студ. наук.-техн. конф. : збірка тез доповідей / Національний університет «Львівська політехніка». Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2009. 564 с. С. 234–237.

Ярославський А. О. Формування механізму управління економічною безпекою підприємств. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису : дис. … д-ра філософії : 051 / Вінницький національний аграрний університет. Вінниця, 2020.

Downloads

Published

2022-12-23

Issue

Section

Статьи