ШЛЯХИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • S. S. Skakovska Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • M. V. Kruk Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • D. V. Halian ПП «Арія Україна», м. Львів

DOI:

https://doi.org/10.31713/ve4202216

Ключові слова:

фінансово-економічна безпека, управління системою забезпечення фінансово-економічної безпеки, активи, чистий дохід, прибуток, фінансовий стан.

Анотація

У статті досліджено шляхи управління системою фінансово-економічної безпеки на підприємстві. Розглянуто основні показники фінансово-економічної безпеки, показники платоспроможності, ліквідності, рентабельності, фінансової стійкості. Запропоновано шляхи удосконалення системи забезпечення фінансово-економічної безпеки на підприємстві. Дослідження зумовлене необхідністю комплексного підходу до здійснення забезпечення економічної безпеки, що дозволяє розробити її адекватну систему, визначити та врахувати вплив дестабілізуючих чинників внутрішнього і зовнішнього середовищ, використати можливості, які створюються цими середовищами, для досягнення інтересів суб’єкта господарювання. Сучасні умови господарювання вітчизняних підприємств характеризуються зростанням інтенсивності процесів  глобалізації, макроекономічною нестабільністю, структурною  незбалансованістю, зміною технологічних укладів. Для підприємств це означає підвищення бар’єрів для ведення діяльності, погіршення фінансової стійкості, платоспроможності та призводить до зростання рівня ризиків і загроз. Управління економічною безпекою – єдина система, заснована на загальних принципах і критеріях оцінки економічного стану господарюючого суб’єкта. Дослідити сутність, принципи, проблеми управління системою забезпечення економічної безпеки підприємства та визначити основні методичні підходи оцінювання управління економічною безпекою на підприємстві; проаналізувати особливості управління економічною безпекою на підприємстві; запропонувати та економічно обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення управління системою забезпечення економічної безпеки підприємства. Основним завданням управління економічною безпекою є забезпечення найбільш ефективного функціонування, продуктивної роботи операційної системи й економічного використання ресурсів.Організація належного управління системою економічної безпеки, здатної прогнозувати, виявляти, нейтралізувати або зменшувати прояви негативних впливів, є можливою лише за умови побудови ієрархічної сформованої системи загальних і функціональних цілей економічної безпеки, яка дає змогу забезпечити узгоджену спрямованість управлінських дій на всіх функціональних рівнях управління на реалізацію єдиної мети захисту підприємства від негативного впливу зовнішніх та внутрішніх загроз.

Біографії авторів

S. S. Skakovska, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.е.н., доцент

M. V. Kruk, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня

D. V. Halian, ПП «Арія Україна», м. Львів

Інженер-технолог

Посилання

Ареф’єва О. В., Кузенко Т. Б. Планування економічної безпеки підприємств. К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. 170 с.

Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика. К. : Центр учбової літератури, 2009. 328 с.

Бондарчук Н. В., Кубрак А. А. Організаційні засади формування системи економічної безпеки на підприємстві. Молодий вчений. 2017. № 12 (52). С. 577–580.

Варічева Р. В. Методичні підходи до оцінки якості економічної безпеки підприємства: облікове забезпечення. Вісник Хмельницького національного університету. 2016. № 3. Т. 1. С. 88–93.

Васильєв О. В. Формування системи управління економічною безпекою промислових підприємств. Економічний аналіз : зб. наук. Праць / Тернопільський національний економічний університет ; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. № 2. Том 14. С. 8–14.

Васильєв О. В., Мейта В. І. Формування системи управління економічною безпекою промислових підприємств. Економічний аналіз : зб. наук. праць. 2013. № 2. Том 14. С. 138–145.

Вдовенко Л. О. Управління активами в забезпеченні фінансової безпеки підприємства. Економічні та соціальні перспективи децентралізації в Україні : монографія / авт. кол. Є. В. Афанасьєв та інші ; під заг. ред. Ю. З. Драчука, В. Я. Швеця, М. С. Пашкевич. Дніпропетровськ : НГУ. 2016. 231 с. С. 66–73.

Вдовенко Л. О. Інформаційна складова забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва аграрної сфери економіки. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Економічні науки. 2016. Вип. 89. Ч. 2. С. 45–53.

Сосновська О. О. Інформаційна безпека як стратегічна складова економічної безпеки підприємства. Стратегічні пріоритети соціальноекономічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища : матеріали VIII Міжнародної наук.-практ. конференції (м. Одеса, 28–29 вересня 2018 р.). Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2018. С. 77–80.

Сосновська О. О. Поняття економічної безпеки підприємства в контексті різних методологічних підходів. Бізнес Інформ : науковий журнал. Харків. 2018. № 3. С. 443–447.

Штангрет А. М., Петрашова О. М. Ключові загрози забезпечення технікотехнологічної безпеки на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі України. Екон. вісн. ун-ту Переяслав-Хмельницький. ДПУ ім. Григорія Сковороди. 2011. № 16/2. С. 142–146.

Юрович Л. Економічна безпека підприємства: сутність, чинники впливу, основні проблеми. 66-та студ. наук.-техн. конф. : збірка тез доповідей / Національний університет «Львівська політехніка». Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2009. 564 с. С. 234–237.

Ярославський А. О. Формування механізму управління економічною безпекою підприємств. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису : дис. … д-ра філософії : 051 / Вінницький національний аграрний університет. Вінниця, 2020.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Статьи