СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ БІЗНЕСУ І ДЕРЖАВИ ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • N. M. Pozniakovska Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • O. L. Miklukha Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

DOI:

https://doi.org/10.31713/ve4202214

Ключові слова:

сталий розвиток, соціальна відповідальність, цілі сталого розвитку, звітність сталого розвитку, соціальна звітність, Environmental, Social and Governance standards (ESG), ESG-звіту

Анотація

У статті здійснено дослідження сталого розвитку та соціальної відповідальності бізнесу і держави. Проведено моніторинг даних щодо стану виконання цілей сталого розвитку та соціальної відповідальності, впливу держави і бізнесу на проблеми середовища. Розглянуто індикатори ЦСР та індикатори успішного урядування країн. Запропоновано удосконалення обліково-аналітичного забезпечення виконання цілей сталого розвитку для прийняття відповідних управлінських рішень. Визначені перспективи звітності сталого  розвитку.

Біографії авторів

N. M. Pozniakovska, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.е.н, доцент

O. L. Miklukha, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.е.н, доцент

Посилання

Herman E. Daly Beyond Growth. The Economics of Sustainable Development. 1996. URL: http://pinguet.free.fr/daly1996.pdf (дата звернення: 04.11.2021).

Shevchuk V. Permanence of Economic Thinking and Management: Principles of Sustainable Controllability. Social and economic changes of contemporary society : monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. 312 p.

Дипиаза С. (мл.), Р. Экклз. Будущее корпоративной отчетности. Как вернуть доверие общества. М. : Альпина Паблишер, 2003. 212 с.

Корягін М. В. Бухгалтерський облік в системі управління соціально відповідальним підприємством. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : зб. наук. праць. 2017. № 2. С. 50–57.

Інтегрована звітність в контексті євроінтеграції України: сучасний стан, перспективи розвитку та запровадження : монографія / за заг. ред. Савченка Т. Г., Гриценко О. І. Суми : Видавництво «Винниченко М.Д». 2018. 143 с.

Корпоративна соціально-екологічна відповідальність та партнерство стейкхолдерів задля сталого розвитку : колективна монографія. Екологічна та соціальна відповідальність субєктів господарювання: впливи на становлення новітньої облікової парадигми. Суми : Сумський державний університет, 2019.

Cardial I. R. G. The Influence of Economic Theories on Sustainable Development. Católica Porto Business School Janeiro de 2017.

Jabareen, Y. A New Conceptual Framework for Sustainable Development. Environ Dev Sustain. 2008. 10, 179–192. URL: https://doi.org/10.1007/s10668-006-9058-z (дата звернення: 06.10.2022).

Драгомирецька Н. М. Концепції сталого розвитку: теоретико-історичний аспект. Державне управління та місцеве самоврядування. 2019. Вип. 1(40). С. 6–12.

Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України Б. Є. Патона. К. : Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». 2012. 72 с. URL: http://ecos.kiev.ua/share/upload/Dopovid_nacionalna_paradygma_stalogo_rozvytku.pdf (дата звернення: 09.11.2022).

The Limits to Growth. A Report for the Club of Roma’s Project on the predicament of mankind. New York, 1972. 211 p. URL: http://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digitalscan-version.pdf 3. (дата звернення: 06.10.2022).

Rio Declaration on Environment and Development. Rio Declaration on Environment and Development 14 June 1992. URL: http://www.un-documents.net/rio-dec.htm (дата звернення: 29.03.2022).

United Nations Millennium Declaration. Resolution adopted by the General Assembly A/Res/55/2 (18 September 2000). URL:

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globglobalcom/A_RES_55_2.pdf (дата звернення: 06.10.2022).

Johannesburg Declaration on Sustainable Development, A/CONF.199/20, Chapter I, Resolution 1, Annex. URL: http://www.un-documents.net/johannesburg-declaration.pdf (дата звернення: 06.10.2022).

Johannesburg Plan of Implementation, in A/CONF.199/20, Chapter I, Resolution 2, Annex. URL: http://www.un-documents.net/jburgpln.htm

http://www.un-documents.net/jpoi.pdf (дата звернення: 29.10.2022).

The Future We Want. Outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development. Rio de Janeiro, Brazil, 20–22 June 2012. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/733FutureWeWant.pdf (дата звернення: 09.11.2022).

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. URL: file:///C:/Users/admin/Downloads/Agenda2030-eng.pdf (дата звернення: 06.10.2022).

Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь. URL:

https://mepr.gov.ua/files/docs/%d0%9d%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%20%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%8c%20%d0%a6%d0%a1%d0%a0%20%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8_%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%8c%202017%20ukr.pdf (дата звернення: 29.03.2022).

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України від 30.09.2019 № 722/219. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (дата звернення: 29.10.2022).

Sustainable Development Goals: Ukraine. Voluntary National Review. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26295VNR_2020_Ukraine_RepRep.pdf (дата звернення: 29.10.2022).

KPMG Survey of Sustainability Reporting Desember 2020 The Time has come 2020. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/11/the-time-has-come.pdf (дата звернення: 06.10.2022).

KPMG Survey of Sustainability Reporting October 2022 Big shifts, small steps. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2022/10/ssr-small-steps-bigshifts.pdf (дата звернення: 06.10.2022).

RI Sustainability Reporting Standards. GRI Standards. URL: https://www.globalreporting.org/standards/ (дата звернення: 06.10.2022).

SDG Compass. The Guide for business action on the SDGs . URL: https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2Fdevelopment%2FSDGComFSDG.pdf (дата звернення: 06.10.2022).

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 року № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 06.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Статьи