ЛІКВІДНІСТЬ, ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ І РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ

Автор(и)

  • O. V. Pavelko Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • D. O. Popchuk Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

DOI:

https://doi.org/10.31713/ve4202211

Ключові слова:

ліквідність, ділова активність, рентабельність, фінансовий стан.

Анотація

У статті досліджено економічну сутність фінансового стану підприємства. Розглянуто тлумачення даного поняття різними науковцями. Сформовано власну ідентифікацію сутності окресленої економічної категорії. Висвітлено економічний зміст показників ліквідності, ділової активності та рентабельності. Встановлено необхідність проведення оцінки фінансового стану в системі фінансового управління підприємством. Проаналізовано динаміку означених показників для господарюючого суб’єкта – ПП «ДеЛісс» за 2020–2021 рр. Запропоновано шляхи удосконалення фінансового стану досліджуваного суб’єкта.

Біографії авторів

O. V. Pavelko, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

д.е.н., професор

D. O. Popchuk, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

Посилання

Денисенко М. П., Зазимко О. В. Основні аспекти оцінки фінансового стану підприємств. Агросвіт. 2015. № 10. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/10_2015/10.pdf (дата звернення: 01.09.2022).

Пітінова А. О. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства: сутність і необхідність. Економічні науки. 2013. № 4. С. 379–389.

Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 328 с.

Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: підручник. Київ : Знання, 2006. 378 с.

Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : підручник. 2-е вид., випр. і доп. Київ : Знання, 2005. 662 с.

Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик,

Л. Д. Буряк та ін. ; 8 ме вид., перероб. та допов. Київ : КНЕУ, 2013. 520 с.

Фінансовий аналіз : навч. посіб. / М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька. К. : КНЕУ, 2009. 592 с.

Чепка В. В., Свідерська І. М., Гавриленко Ю. О. Фінансовий стан підприємства: теоретичні основи. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19–20. С. 96–102.

Бодруг Т. М. Сутність аналізу та управління фінансовим станом підприємств України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. № 22. С. 20–24.

Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємств. URL:

https://pns.hneu.edu.ua/pluginfile.php/261648/mod_resource/content/0/tema_7/Tema_7.pdf (дата звернення: 01.09.2022).

Чемчикаленко Р. А., Майборода О. В., Дьякова Ю. Ю. Напрямки підвищення ефективності оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства. Економіка та суспільство. 2017. № 12. С. 642–648.

Барановська Т. В. Економічний аналіз : навч. посіб. Житомир : ПП «Рута», 2003. 680 с.

Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Полтава : ПДАА, 2016. 432 с.

Клименко В. С. Методика оцінки платоспроможності та ліквідності

підприємства. URL: file:///C:/Users/Acer/Downloads/7.pdf (дата звернення: 01.09.2022).

Польова Т. В., Кравцова Ю. В. Аналіз ліквідності балансу підприємства на прикладі ПРАТ «БОНДАРІВСЬКЕ». URL: file:///C:/Users/Acer/Downloads/35.pdf (дата звернення: 01.09.2022).

Соловей Н. В., Гудима В. Ю. Аналіз ділової активності підприємства як основа підвищення ефективності його діяльності. URL:

https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/2003/1981 (дата звернення: 01.09.2022).

Коляденко І. І., Кавтиш О. П. Аналіз ділової активності підприємства як основа підвищення ефективності його діяльності. URL: file:///C:/Users/Acer/Downloads/SPEP-20_p248-256%20(1).pdf (дата звернення: 01.09.2022).

Фаріон В. Я. Аналітична оцінка ділової активності та рентабельності підприємств. Інноваційна економіка. 2013. № 10. C. 27–33.

Бержанір І. А., Гвоздєй Н. І., Улянич Ю. В. Рентабельність як основний показник оцінки діяльності підприємства. URL:

https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/6422/1/piprp_2015_1%282%29__13.pdf (дата звернення: 01.09.2022).

Павелко О. В. Фінансові результати основної діяльності будівельних підприємств: організаційнометодологічні засади обліку : монографія. Рівне : НУВГП, 2020. 604 с. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/20055/ (дата звернення: 02.09.2022).

Дзюбенко О. М. Підходи до економічного аналізу рентабельності лісогосподарських підприємств. Вісник ЖДТУ. Сер. Економічні науки. 2018. № 1 (83). С. 9–14.

Ребрик М. І., Кирич Н. Б. Шляхи підвищення рівня рентабельності діяльності підприємства. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/27681/2/VII_AZST_2018v3_Rebryk_M_IWays_of_increasing_the_223-224.pdf (дата звернення: 01.09.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Статьи