ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Y. V. Vashai, O. O. Doroshenko

Анотація


Статтю присвячено розгляду ключових елементів облікового забезпечення діяльності суб’єктів державного сектору через призму інституційної теорії. Досліджено завдання інституціональних агентів загальнодержавного рівня щодо облікового забезпечення, вплив глобалізації та міжнародної інтеграції на національну облікову систему. Визначено вплив формальних та неформальних норм на особливості бухгалтерського обліку та звітності в державному секторі.


Ключові слова


інституційне середовище; бухгалтерський облік; облікове забезпечення; державний сектор; формальний інститут; неформальний інститут.

Повний текст:

PDF

Посилання


Institutional Change and American Economic Growth / L. Davis, D. North., C. Smorodin. Cambridge: Cambridge University Press, 1971. 283 r.

Uilyamson O. I. Ekonomicheskie institutyi kapitalizma. Firmy, rynki, «otnoshencheskaya» kontraktatsyia / per. s angl. ; nauch. red. i vstup. st. V. S. Katkalo. SPb. : Lenizdat, 1996. 702 s.

Oliinyk Ya. V. Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku v umovakh mizhnarodnoi intehratsii. Kyiv : KNEU, 2016. 528 s.

Vyhovska N. H. Hospodarskyi kontrol v Ukraini: teoriia, metodolohiia, orhanizatsiia. Zhytomyr : ZhDTU, 2008. 532 s.

Kondratiuk O. M. Hlobalizatsiia svitovoi ekonomiky ta yi vplyv na rozvytok bukhhalterskoho obliku korporatsii. Visnyk ZhDTU. 2012. № 4(62). S. 117–121.

Rozvytok bukhhalterskoho obliku v umovakh hlobalizatsii ta informatyzatsii suspilstva : monohrafiia / O. V. Palchuk, V. M. Savchenko, I. V. Ruzmaikina ta in. ; za red. H. M. Davydova. Kropyvnytskyi : PP «Ekskliuzyv-System», 2017. 248 s.

Kantsurov O. O. Kharakterystyka bukhhalterskoho obliku yak sotsialno-ekonomichnoho instytutu. Finansy Ukrainy. 2011. № 8. S. 101–114.

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 16.07.1999 № 996-XIV. URL: zakon.rada.gov.ua (data zvernennia: 01.10.2020).

Plan rakhunkiv bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori : zatv. nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 31.12.2013 № 1203. URL: zakon.rada.gov.ua (data zvernennia: 01.10.2020).

Poriadok zastosuvannia. Planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori : zatv. nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 29.12.2015 № 1219. URL: zakon.rada.gov.ua (data zvernennia: 01.10.2020).

Typova korespondentsiia subrakhunkiv bukhhalterskoho obliku dlia vidobrazhennia operatsii z aktyvamy, kapitalom ta zoboviazanniamy rozporiadnykamy biudzhetnykh koshtiv ta derzhavnymy tsilovymy fondamy : zatv. nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 29.12.2015 № 1219. URL: zakon.rada.gov.ua (data zvernennia: 01.10.2020).

Typova korespondentsiia subrakhunkiv bukhhalterskoho obliku dlia vidobrazhennia operatsii z vykonannia biudzhetu : zatv. nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 29.12.2015 № 1219. URL: zakon.rada.gov.ua (data zvernennia: 01.10.2020).

Typova korespondentsiia subrakhunkiv bukhhalterskoho obliku dlia vidobrazhennia operatsii z vykonannia mistsevoho biudzhetu : zatv. nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 29 hrudnia 2015 № 1219. URL: zakon.rada.gov.ua (data zvernennia: 01.10.2020).

Derii V. A. Vytraty i dokhody pidpryiemstv u systemi obliku ta kontroliu. Ternopil : TNEU, «Ekonomichna dumka», 2009. 272 s.

Levytska S. O. Okremi pytannia reformuvannia biudzhetnoho obliku: stratehiia modernizatsii systemy bukhhalterskoho obliku v derzhanomu sektori. Bukhhalterskyi oblik i audyt. 2009. № 6. C. 34–39.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve420203

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.