ОЦІНКА СТАНУ ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ВІДТВОРЕННЯ ЯЛИНОВИХ ЛІСІВ ПОЛІСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: АСПЕКТИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

A. Yu. Yakymchuk, A. M. Valіukh, O. F. Yakymchuk, T. M. Mykytyn

Анотація


У період екологічної нестабільності України, особливу роль у збереженні природних ресурсів відіграють території та об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ). Вагому частку ПЗФ України становлять лісові ресурси. У даній статті розглянуто перспективи підвищення рівня збереженості ялинових лісів відповідно до європейських нормативів і стандартів. Особлива увага відведена лісовим ресурсам України, а саме хвойним лісовим екосистемам. Запропоновано шляхи усунення недоліків, прогалин, суперечностей у питаннях збереження лісових ресурсів. Проаналізовано стан збереження лісових ресурсів у країнах Європейського Союзу та визначено нові тенденції удосконалення української системи управління збереженням хвойних лісових ресурсів, обґрунтовано необхідність проведення змін у державній політиці щодо раціоналізації їх використання й посилення соціоеколого-економічних ефектів відповідно до концепції сталого розвитку.

Ключові слова


держава; ялинові ліси; лісові ресурси; природні ресурси; міжнародна співпраця; сталий розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.91. Відомості Верховної Ради України. 1991. №41 (08.10.91). Ст. 546.

Стратегія державної екологічної політики України на період до 2020 року. Офіційний сайт Мінприроди України. URL: http://www.menr.gov.ua/index.php/about/strategy (дата звернення: 29.12.2019).

Конвенція про біологічне різноманіття. URL: httр://www.bіоdіv.оrg. (дата звернення: 29.12.2019).

Лісові ресурси: стан та використання. URL: https:// pidruchniki.com/18060203/rps/lisovi_resursi_stan_vikoristannya (дата звернення: 15.01.2019).

На Івано-Франківщині всихають ялинові ліси. URL: https://lviv lisozahyst.co.ua/na-ivano-frankivshhyni-vsyhayut-yalynovilisy/ (дата звернення: 29.12.2019).

Синякевич І. М. Інструменти екополітики: теорія і практика. Львів : ЗУКЦ, 2003. 188 с.

Пухова У. М. «Природный капитал», как часть составляющего природных ресурсов. Фундаментальные исследования. 2008. № 2. С. 130–132.

Програма ENPIFLEG – Improving Forest Law Enforcement and Governance in the European Neighborhood Policy East Countries and Russia – «Вдосконалення систем правозастосування і управління в лісовому секторі країн східного напрямку Європейської політики добросусідства і Росії».

Якимчук А. Ю. Інтернаціоналізація діяльності сучасного університету: імплементація заходів підвищення якості освіти. Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти – ІІІ : зб. статей. Варшава : Wydział «Artes Liberales» UW. 2019. 412 c. C. 122–130. Відповідальні редактори Т. Фініков, Р. Сухарські. ISBN 978-83-63636-84-5.

Buryk Z. Economic growth: macroeconomic effects of Public Borrowings at the global level / Zoriana Buryk, Vitalii Bashtannyk, Faig Ragimov. Problems and Perspectives in Management, Volume 17, Issue 3, 2019, pp. 169–183.

Onyshchuk S., Buryk Z., Knysh P. Management of the economic potential of territories in the context of sustainable development: case of Ukraine Problems and perspectives in management, 2019 Business perspectives, Volume 17, Issue 4, pp. 13-25.

REFERENCES:

Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha : Zakon Ukrainy vid 25.06.91. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1991. № 41 (08.10.91). St. 546.

Stratehiia derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2020 roku. Ofitsiinyi sait Minpryrody Ukrainy. URL: http://www. menr.gov.ua/index.php/about/strategy (data zvernennia: 29.12.2019).

Konventsiia pro biolohichne riznomanittia. URL: httr://www.biodiv.org. (data zvernennia: 29.12.2019).

Lisovi resursy: stan ta vykorystannia. URL: https://

pidruchniki.com/18060203/rps/lisovi_resursi_stan_vikoristannya (data zvernennia: 15.01.2019).

Na Ivano-Frankivshchyni vsykhaiut yalynovi lisy. URL: https://lviv lisozahyst.co.ua/na-ivano-frankivshhyni-vsyhayut-yalynovilisy/ (data zvernennia: 29.12.2019).

Syniakevych I. M. Instrumenty ekopolityky: teoriia i praktyka. Lviv : ZUKTs, 2003. 188 s.

Pukhova U. M. «Prіrodnіi kapіtal», kak chast sostavliaiushcheho prіrodnуkh resursov. Fundamentalnуe іssledovanіia. 2008. № 2. S. 130–132.

Prohrama ENPI-FLEG – Improving Forest Law Enforcement and Governance in the European Neighborhood Policy East Countries and Russia – «Vdoskonalennia system pravozastosuvannia i upravlinnia v lisovomu sektori krain skhidnoho napriamku Yevropeiskoi polityky dobrosusidstva i Rosii».

Yakymchuk A. Yu. Internatsionalizatsiia diialnosti suchasnoho universytetu: implementatsiia zakhodiv pidvyshchennia yakosti osvity. Innovatsiinyi universytet i liderstvo: proekt i mikroproekty – III : zb. statei. Varshava : Wydział «Artes Liberales» UW. 2019. 412 c. C. 122–130. Vidpovidalni redaktory T. Finikov, R. Sukharski. ISBN 978-83-63636-84-5.

Buryk Z. Economic growth: macroeconomic effects of Public Borrowings at the global level / Zoriana Buryk, Vitalii Bashtannyk, Faig Ragimov. Problems and Perspectives in Management. Volume

, Issue 3, 2019, pp. 169–183.

Onyshchuk S., Buryk Z., Knysh P. Management of the economic potential of territories in the context of sustainable development: case of Ukraine Problems and perspectives in management, 2019 Business perspectives, Volume 17, Issue 4, pp. 13-25.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve4201931

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.