ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ШЛЯХОМ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІ

Автор(и)

  • I. A. Roshchyk Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

DOI:

https://doi.org/10.31713/ve4201922

Ключові слова:

конкурентоспроможність, економіка знань, рентабельність, продуктивність праці, витрати на професійне навчання працівників, інтелектуальний потенціал.

Анотація

Встановлено, що підвищення конкурентоспроможності визнається стратегічною ціллю як розвинених країн, так і України. Проаналізовано досвід економік, заснованих на знаннях, де ця ціль досягається внаслідок підвищення конкурентоспроможності національних підприємств, зокрема шляхом інвестування в інтелектуальний розвиток працівників. Внаслідок використання методів кореляційного та статистичного аналізу офіційних статистичних даних та даних проведеного соціологічного опитування в роботі доведено, що інвестиції українських підприємств на професійне навчання працівників не лише не підвищують, а й знижують їх конкурентоспроможність. Разом з тим встановлено, що при фінансуванні підприємствами хоча б короткострокових програм навчання працівників, шанси отримати прибуток зростають в рази. Встановлено причини негативного впливу витрат з метою професійного навчання в Україні на конкурентоспроможність українських підприємств: малі порівняно з європейськими обсяги витрат та недостатні інвестиції в основні засоби. Отож, в результаті дослідження зроблено висновок, що держава, яка дбає про розвиток економіки знань і підвищення національної конкурентоспроможності, разом із запровадженням механізмів стимулювання національних підприємств до здійснення витрат на професійне навчання одночасно має розвивати механізми стимулювання підприємств покращувати технологічну оснащеність робочих місць.

Біографія автора

I. A. Roshchyk, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.е.н., доцент

Посилання

Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (проект). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34id=&pf3511=64508&pf35401=462260 (дата звернення: 10.12.2019).

Schwab K. The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitiveness Report2019.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

Федулова Л. І., Корнєєва Т. М. Державна політика розбудови економіки знань: особливості реалізації антикризової стратегії. Фінанси України. 2009. № 10. С. 3–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2009_10_2 (дата звернення: 10.12.2019).

Porter M. The Competitive Advantage of Nations, States and Regions. Harvard Business School, 2011. URL: http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/2011-0707_Malaysia_vcon_b3574e10-758b-483f-b6c5-f7439d7c58e9.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

Scott B., Lodge G. eds. U.S. Competitiveness in the World Economy. Boston : Harvard Business School Press, 1985. 543 р. URL: http://www.amazon.com/ CompetitivenessWorld-Economy-BruceScott/dp/0071032665 (дата звернення: 10.12.2019).

Полунеев Ю. Конкурентоспособность страны как национальная идея. Зеркало недели. 18 марта 2005. URL: https://zn.ua/ECONOMICS/konkurentosposobnost_strany_kak_natsionalnaya_ideya.html (дата звернення: 10.12.2019).

Лупак Р. Л. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. Львів : Видавництво ЛКА, 2016. 484 с. URL: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Ekonomiky/Docs/Konkurentospromozhnist_p-va_Lupak__Vasilciv.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

Николюк О. М. Формування конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства: теорія, методологія, практика : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04. Житомир : Житомирський національний агроекологічний університет, 2017. URL: http://znau.edu.ua/images/data2/nauka_innovation/specializovana_vchena_rada/d_14_083_02/2017/Nikolyuk/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%BA.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

Колот А. М., Герасименко О. О. Інноваційна праця та її інтелектуалізація як стратегічні вектори становлення нової економіки. Економiка i органiзацiя управлiння. 2018. № 1 (29). С. 6–23. URL: http://jeou.donnu.edu.ua/article/download/5732/5758 (дата звернення: 10.12.2019).

Бондар І. К., Сологуб О. П., Антошкіна Л. І., Бідак В. Я., Ільїч Л. М., Кичко І. І. Інтелектуалізація людського капіталу : монографія. К. : Корпор, 2008. 264 c.

Грішнова О., Козловський А. Інтелектуальний капітал України: інтегральна оцінка й порівняльний аналіз. Україна: аспекти праці. № 1. 2014. С. 3–9.

Ситник Й. С. Інтелектуалізація систем менеджменту промислових підприємств : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04. Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2018. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/39519/3/dis_sytnyk.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

Самолюк Н. М., Юрчик Г. М. Інвестування підприємств у розвиток персоналу: особливості, віддача та інструменти стимулювання. Вісник Хмельницького національного університету. 2017, № 2, Том 1. С. 64–68.

Porter M. The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Rewiew. March-April 1990. P. 73–91. URL: http://static.elmercurio.cl/Documentos/Campo/2011/08/17/20110817114643.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

Competitiveness (in international trade). Glossary of statistical terms. URL: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=399 (дата звернення: 10.12.2019).

Завадський Й. С., Осовська Т. В., Юшкевич О. О. Економічний словник. К. : Кондор, 2006. 356 с. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR/EKONOMIC_SL_2006.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

Wilson R. A., Briscoe G. The impact of human capital on economic growth: a review. In: Descy, P.; Tessaring, M. (eds) Impact of education and training Third report on vocational training research in Europe: background report. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. Cedefop Reference series, 54. URL: https://www.cedefop.europa.eu/files/BgR3_Wilson.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

Zoran T. Analysis of the Impact of Public Education Expenditure on Economic Growth of European Union and BRICS. Economic Analysis. 2015, Vol. 48, No. 1-2. Р. 19–38. URL: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/333/1/2015_1-22.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

The impact of vocational education and training on company performance. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. Cedefop research paper № 19. URL: http://www.cedefop.europa.eu/files/5519_en.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

Sectoral perspectives on the benefits of vocational education and training. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012. Cedefop research paper. № 22. URL: https://www.cedefop.europa.eu/files/5522_en.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

Hoeckel K. Costs and Benefits in Vocational Education and Training. OECD. EDU/EDPC/CERI(2008)3. URL: https://www.oecd.org/education/innovation-education/41538706.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

Continuing vocational training in EU enterprises: developments and challenges ahead. Luxembourg: Publications Office, 2019. Cedefop research paper; No 73. URL: http://data.europa.eu/doi/10.2801/70458369 р. (дата звернення: 10.12.2019).

Витрати на робочу силу за 2018 рік. Статистичний збірник. К. : Державна служба статистики України, 2019. 74 с. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.12.2019).

Labour cost levels by NACE Rev. 2 activity. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do dataset=lc_lci_lev&lang=en (дата звернення: 22.11.2019).

Average number of usual weekly hours of work in main job, by sex, professional status, full-time/part-time and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) – hours [lfsa_ewhun2]. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do dataset=lfsa_ewhun2&lang =en (дата звернення 22.11.2019).

Витрати на робочу силу за 2014 рік. Статистичний бюлетень. К. : Державна служба статистики України, 2015. 65 с. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.12.2019).

Витрати на робочу силу за 2010 рік. Статистичний бюлетень. К. : Державна служба статистики України, 2011. 75 с. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.12.2019).

Статистичний щорічник України за 2018 рік. Житомир : Бук-Друк, 2019. 482 с. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.12.2019).

Міщук Г. Ю., Самолюк Н. М. Ризики в забезпеченні гідної оплати праці найманих працівників малих та середніх підприємств. Ринок праці та зайнятість населення. 2019. № 1-2 (58). С. 5–11. URL: https://ipkeducation.com/wp-content/uploads/2019/11/1-2-do-druku2.pdf#page=5 (дата звернення: 10.12.2019).

Employment and activity by sex and age - annual data [lfsi_emp_a]. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset= lfsi_emp_a&lang=en (дата звернення: 22.11.2019).

Gross fixed capital formation by AN_F6 asset type [nama_10_an6]. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_an6&lang=en (дата звернення: 22.11.2019).

Balance sheets for non-financial assets [nama_10_nfa_bs]. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_nfa_bs&lang=en (дата звернення: 22.11.2019).

REFERENCES:

Stratehiia staloho rozvytku Ukrainy do 2030 roku (proekt). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34id=&pf3511=64508&pf35401=462260 (data zvernennia: 10.12.2019).

Schwab K. The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (data zvernennia: 10.12.2019).

Fedulova L. I., Kornieieva T. M. Derzhavna polityka rozbudovy ekonomiky znan: osoblyvosti realizatsii antykryzovoi stratehii. Finansy Ukrainy. 2009. № 10. S. 3–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2009_10_2 (data zvernennia: 10.12.2019).

Porter M. The Competitive Advantage of Nations, States and Regions. Harvard Business School, 2011. URL: http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/2011-0707_Malaysia_vcon_b3574e10-758b-483f-b6c5-f7439d7c58e9.pdf (data zvernennia: 10.12.2019).

Scott B., Lodge G. eds. U.S. Competitiveness in the World Economy. Boston : Harvard Business School Press, 1985. 543 r. URL: http://www.amazon.com/CompetitivenessWorld-Economy-BruceScott/dp/0071032665 (data zvernennia: 10.12.2019).

Poluneev Yu. Konkurentosposobnost stranу kak natsіonalnaia іdeia. Zerkalo nedelі. 18 marta 2005. URL: https://zn.ua/ECONOMICS/konkurentosposobnost_strany_kak_

natsionalnaya_ideya.html (data zvernennia: 10.12.2019).

Lupak R. L. Konkurentospromozhnist pidpryiemstva : navch. posib. Lviv : Vydavnytstvo LKA, 2016. 484 s. URL: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Ekonomiky/Docs/Konkurentospromozhnist_p-va_Lupak__Vasilciv.pdf (data zvernennia: 10.12.2019).

Nykoliuk O. M. Formuvannia konkurentospromozhnosti silskohospodarskoho pidpryiemstva: teoriia, metodolohiia, praktyka : dys. … dra ekon. nauk : 08.00.04. Zhytomyr : Zhytomyrskyi natsionalnyi ahroekolohichnyi universytet, 2017. URL: http://znau.edu.ua/images/data2/nauka_innovation/specializovana_vchena_rada/d_14_083_02/2017/Nikolyuk/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%BA.pdf (data zvernennia: 10.12.2019).

Kolot A. M., Herasymenko O. O. Innovatsiina pratsia ta yii intelektualizatsiia yak stratehichni vektory stanovlennia novoi ekonomiky. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia. 2018. № 1(29). S. 6–23. URL: http://jeou.donnu.edu.ua/article/ download/5732/5758 (data zvernennia: 10.12.2019).

Bondar I. K., Solohub O. P., Antoshkina L. I., Bidak V. Ya., Ilich L. M., Kychko I. I. Intelektualizatsiia liudskoho kapitalu : monohrafiia. K. : Korpor, 2008. 264 c.

Hrishnova O., Kozlovskyi A. Intelektualnyi kapital Ukrainy: intehralna otsinka y porivnialnyi analiz. Ukraina: aspekty pratsi. № 1. 2014. S. 3–9.

Sytnyk Y. S. Intelektualizatsiia system menedzhmentu promyslovykh pidpryiemstv : dys. … d-ra ekon. nauk : 08.00.04. Lviv : Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika», 2018. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/39519/3/dis_sytnyk.pdf (data zvernennia: 10.12.2019).

Samoliuk N. M., Yurchyk H. M. Investuvannia pidpryiemstv u rozvytok personalu: osoblyvosti, viddacha ta instrumenty stymuliuvannia. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 2017, № 2, Tom 1. S. 64–68.

Porter M. The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Rewiew. March-April 1990. P. 73–91. URL: http://static.elmercurio.cl/Documentos/Campo/2011/08/17/20110817114643.pdf (data zvernennia: 10.12.2019).

Competitiveness (in international trade). Glossary of statistical terms URL: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=399 (data zvernennia: 10.12.2019).

Zavadskyi Y. S., Osovska T. V., Yushkevych O. O. Ekonomichnyi slovnyk. K. : Kondor, 2006. 356 s. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR/EKONOMIC_SL_2006.pdf (data zvernennia: 10.12.2019).

Wilson R. A., Briscoe G. The impact of human capital on economic growth: a review. In: Descy, P.; Tessaring, M. (eds) Impact of education and training Third report on vocational training research in Europe: background report. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. Cedefop Reference series, 54. URL: https://www.cedefop.europa.eu/files/BgR3_Wilson.pdf (data zvernennia: 10.12.2019).

Zoran T. Analysis of the Impact of Public Education Expenditure on Economic Growth of European Union and BRICS. Economic Analysis. 2015, Vol. 48, No. 1-2. R. 19–38. URL: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/333/1/2015_1-22.pdf (data zvernennia:

12.2019).

The impact of vocational education and training on company performance. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. Cedefop research paper № 19. URL: http://www.cedefop.europa.eu/files/5519_en.pdf (data zvernennia: 10.12.2019).

Sectoral perspectives on the benefits of vocational education and training. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012. Cedefop research paper. № 22. URL: https://www.cedefop.europa.eu/files/5522_en.pdf (data zvernennia: 10.12.2019).

Hoeckel K. Costs and Benefits in Vocational Education and Training. OECD. EDU/EDPC/CERI(2008)3. URL: https://www.oecd.org/education/innovation-education/41538706.pdf (data zvernennia: 10.12.2019).

Continuing vocational training in EU enterprises: developments and challenges ahead. Luxembourg: Publications Office, 2019. Cedefop research paper; No 73. URL: http://data.europa.eu/doi/10.2801/70458369 r. (data zvernennia: 10.12.2019).

Vytraty na robochu sylu za 2018 rik. Statystychnyi zbirnyk. K. : Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2019. 74 s. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (data zvernennia: 10.12.2019).

Labour cost levels by NACE Rev. 2 activity. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.dodataset=lc_lci_lev&lang=en (data zvernennia: 22.11.2019).

Average number of usual weekly hours of work in main job, by sex, professional status, full-time/part-time and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) – hours [lfsa_ewhun2]. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.doataset=lfsa_ewhun2&lang=en (data zvernennia 22.11.2019).

Vytraty na robochu sylu za 2014 rik. Statystychnyi biuleten. K. : Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2015. 65 s. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (data zvernennia: 10.12.2019).

Vytraty na robochu sylu za 2010 rik. Statystychnyi biuleten. K. : Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2011. 75 s. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (data zvernennia: 10.12.2019).

Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2018 rik. Zhytomyr : Buk-Druk, 2019. 482 s. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (data zvernennia: 10.12.2019).

Mishchuk H. Yu., Samoliuk N. M. Ryzyky v zabezpechenni hidnoi oplaty pratsi naimanykh pratsivnykiv malykh ta serednikh pidpryiemstv. Rynok pratsi ta zainiatist naselennia. 2019. № 1-2 (58). S. 5–11. URL: https://ipk-education.com/wp-content/uploads/2019/11/1-2-dodruku2.pdf#page=5 (data zvernennia: 10.12.2019).

Employment and activity by sex and age - annual data [lfsi_emp_a]. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=

lfsi_emp_a&lang=en (data zvernennia: 22.11.2019).

Gross fixed capital formation by AN_F6 asset type [nama_10_an6]. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_an6&lang=en (data zvernennia: 22.11.2019).

Balance sheets for non-financial assets [nama_10_nfa_bs]. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_nfa_bs&lang=en (data zvernennia: 22.11.2019).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статьи