ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • V. M. Kostryschenko Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

DOI:

https://doi.org/10.31713/ve1201910

Ключові слова:

конкуренція, конкурентоспроможність підприємства, методи оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства, конкурентні стратегії, стратегічні наступальні рішення, тактичні наступальні рішення.

Анотація

Розкрита сутність конкурентоспроможності підприємства, розглянуті критерії та система методів її оцінювання. Проведений ретроспективний аналіз факторів впливу на конкурентоспроможність підприємства хлібопекарської галузі. В процесі оцінювання конкурентоспроможності підприємства проведений SWOT-аналіз підприємства і розрахований її рівень на основі теорії ефективної конкуренції. Сформовано систему конкурентних стратегій для хлібопекарського підприємства. В рамках стратегій формування конкурентних переваг, забезпечення конкурентоспроможності підприємства, стратегії конкурентної поведінки обгрунтовані стратегічні і тактичні рішення. Проведене оцінювання зміни рівня конкурентоспроможності підприємства в результаті реалізації актуальних господарських рішень.

Біографія автора

V. M. Kostryschenko, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.е.н., доцент

Посилання

Васютіна І. О. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності підприємств. Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. 2011. № 5. C. 114–118.

Кафлевська С. Г., Ганжа Т. І. Оцінка конкурентоспроможності підприємств за допомогою методики теорії ефективної конкуренції. Збірник наукових праць ВНАУ. 2012. Т. 2. № 4(70). С. 80–85. URL: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/831.pdf (дата звернення: 15.03.2019).

Левицька А. О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації. Mechanism of Economic Regulation. 2013. № 4. С. 155–163.

Ліщинська В. В. Аналіз конкурентного середовища хлібопекарської промисловості України. Ефективна економіка. 2018. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/163.pdf (дата звернення: 15.03.2019).

Маркетинг : словарь / Г. Л. Азоев, П. С. Завь-ялов, Л. Ш. Лозовский, А. Г. Поршнев, Б. А. Райзберг. М. : ОАО «НПО «Экономика», 1999. 361 с.

Портер М. Стратегія конкуренції. К. : Основи, 1998. 390 с.

Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. / С. М. Клименко, Т. В. Омельяненко, Д. О. Барабась, О. С. Дуброва, А. В. Вакуленко Київ : КНЕУ, 2008. 516 с. URL: http://gw.kneu.kiev.ua/bitstream/2010/20892/1/ klymenko.pdf (дата звернення: 15.03.2019).

Шумпетер Й. Теория экономического развития. М. : Прогресс, 1982. 456 c.

REFERENCES:

Vasiutina I. O. Teoretychni aspekty konkurentospromozhnosti pidpryiemstv. Derzhava ta rehiony. Ser. Ekonomika ta pidpryiemnytstvo. 2011. № 5. C. 114–118. [in Ukrainian].

Kaflevska S. H., Hanzha T. I. Otsinka konkurentospromozhnosti pidpryiemstv za dopomohoiu metodyky teorii efektyvnoi konkurentsii. Zbirnyk naukovykh prats VNAU. 2012. T. 2. № 4(70).

S. 80–85. URL: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/831.pdf (data zvernennia: 15.03.2019). [in Ukrainian].

Levytska A. O. Metody otsinky konkurentospromozhnosti pidpryiemstva: vitchyzniani ta zakordonni pidkhody do klasyfikatsii. Mechanism of Economic Regulation. 2013. № 4. S. 155–163. [in

Ukrainian].

Lishchynska V. V. Analiz konkurentnoho seredovyshcha khlibopekarskoi promyslovosti Ukrainy. Efektyvna ekonomika. 2018. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/163.pdf (data zvernennia: 15.03.2019). [in Ukrainian].

Marketіnh : slovar / H. L. Azoev, P. S. Zavialov, L. Sh. Lozovskіi, A. H. Porshnev, B. A. Raizberh. M. : OAO «NPO «Еkonomіka», 1999. 361 s.

Porter M. Stratehiia konkurentsii. K. : Osnovy, 1998. 390 s.

Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva : navch. posib. / S. M. Klymenko, T. V. Omelianenko, D. O. Barabas, O. S. Dubrova, A. V. Vakulenko Kyiv : KNEU, 2008. 516 s. URL: http://gw.kneu.kiev.ua/bitstream/2010/20892/1/ klymenko.pdf (data zvernennia: 15.03.2019).

Shumpeter Y. Teorіia еkonomіcheskoho razvіtіia. M. : Prohress, 1982. 456 c.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статьи