ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КАПІТАЛУ І ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

T. Hryniv, A. Zanіuk

Анотація


Проведено порівняльний аналіз структури пасиву балансу та його особливостей в Україні та Польщі. Виявлено відмінності у сутності власного капіталу згідно з Концептуальною основою МСФЗ та методологічними основами формування інформації про власний капітал в бухгалтерському обліку України. Досліджено особливості сутності понять «капітал» та «зобов’язання» як складових елементів бухгалтерського обліку в Україні та Польщі. Обґрунтовано необхідність удосконалення обліку капіталу та зобов’язань у вітчизняній економіці. Досліджено проблемні аспекти формування статей балансу та джерел надходження коштів на підприємства України та Польщі. Також наведено результати порівняльного зіставлення польського новаторства та українського консерватизму. Запропоновано шляхи удосконалення методики обліку власного капіталу, довгострокових та короткострокових зобов’язань, які можуть бути використані в українському підприємництві для наближення до
норм міжнародної стандартизації.


Ключові слова


бухгалтерський облік; облік капіталу; облік зобов’язань; баланс; МСФЗ.

Повний текст:

PDF

Посилання


НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73.

Бутинець, Ф. Ф.,

Горецька Л. Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Житомир : ПП «Рута», 2002.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Міністерства фінансів України 31.01.2000. № 20.

МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи” (IAS 37) : Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_0512.

Plan kont 2015. URL: http://www.jak-siegowac.pl/plankont.php. 3. План счетов бухгалтерского учета Республики Молдова. URL:

http://www.mf.gov.md/ru/actnorm/contabil/plannew.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 (МСФЗ 1), ASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.