ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

Y. V. Dovhalets

Анотація


Статтю присвячено розкриттю основ управлінського обліку як інформаційної системи підприємства. Розкрито сутність облікової інформації, цілі сучасної системи бухгалтерського та управлінського
обліку.


Ключові слова


система бухгалтерського обліку; система управлінського обліку; виробничий облік; управлінський облік; фінансовий облік; облікова інформація; інформаційна система управлінського обліку; господарська діяльність підприємств.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бородкін О. С. Внутрігосподарський (управлінський) облік: концепція і організація. Бухгалтерський облік і аудит. 2001. № 2. С. 45–53.

Валуев Б. И. Проблемы развития учета в промышленности. М. : Финансы и статистика. 1984. – 215 с.

Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учёт: учеб.

пособие для вузов. М. : Финстатинформ, 1999. 359 с.

Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку. К. : КНЕУ, 2001. 334 с.

Нападовська Л. В. Внутрігосподарський контроль в ринковій економіці : монографія. Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. 224 с.

Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: підручник / А. М. Кузьмінський, В. В. Сопко, В. П. Завгородній ; за ред. А. М. Кузьмінського. К. : Вища школа, 1993. 223 с.

Палий В. Ф., Соколов Я. В. Теория бухгалтерского учета : учебник. 2-е издание; перераб. и доп. М. : Финансы и статистика, 1988. 388 с.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення : 01.10.2018).

Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней : учеб. пособие для студ. экон. спец. вузов. М. : Аудит, ЮНИТИ, 1996. 638 с.

Чумаченко Н. Г. Учет и анализ в промышленном производстве США. М. : Финансы, 1971. 237 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.