МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

S. S. Skakovska, T. V. Pasichna

Анотація


В статті висвітлено основи природоохоронної діяльності сільськогосподарських підприємств, обґрунтовано специфіку застосування економічних методів забезпечення ефективності природоохоронних заходів. Охарактеризовано комплекс природоохоронних заходів, що повинен забезпечувати максимальний загальноекономічний ефект, складовими якого є економічний, екологічний і соціально-економічний результати. Розглянуто сучасний стан виконання природоохоронного законодавства та перспективи його покращення.


Ключові слова


економічний ефект; природоохоронні заходи; втрачені прибутки; природні ресурси; природоохоронна діяльність; економічний результат природоохоронних заходів; сталий розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Історія економічних учень : підруч. : у 2 ч. / [В. Д. Базилевич, П. М. Леоненко та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича. Ч. 2. – 2-ге вид., випр. – К. : 3нання, 2005. – 567 с.

Медоуз Д. X. За пределами роста: учеб. пособ. / Д. X. Медоуз, Д. Л. Медоуз, Й. М. Рандерс. – М. : Изд. гр. «Прогресс», "Пангел", 1994. – 304 с.

Андрусяк Л. В. Облік природоохоронних витрат в сільськогосподарському виробництві [Електронний ресурс] / Л. В. Андрусяк // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. – 2010. – № 15. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvlnau/Ekon/2010... /

Andrusyak.pdf

Економіка сільського господарства : навч. посібник / Збарський В. К., Мацибора В. І., Чалий A. A. та ін.; за ред. В. К. Збарського і В. І. Мацибори. – К. : Каравела, 2009. – 264 с.

Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: Наказ Міністерства охорони навколишнього середовища від 27.10.1997

№ 171 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // zakon1.rada.gov.ua.

Запольський А. К. Екологізація харчових виробництв / Запольський А. К., Українець А. І. – К. : Вища школа, 2005. – 423 с.

Корпан Р. В. До моделювання еколого-економічних наслідків дострокового припинення діяльності промислового підприємства / Корпан Р. В., Недин И. В. // Вісник Сумського державного університету.– Серія: Економіка. –2004. – № 9. – С. 100–109.

Безверхня Ю. В. Інформаційне забезпечення управлінського обліку та аналізу витрат екологічної діяльності [Електронний ресурс] / Ю. В. Безверхня // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – 2009. – № 4. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Vdnuet/econ/2009_4/23.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.