УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ ІНТЕГРОВАННОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК НЕОБХІДНОЇ УМОВИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

A. S. Shcherbakova

Анотація


У статті обґрунтовано, що впровадження інвестиційно-інноваційної моделі економічного зростання дозволить зменшити перекоси в економіці, підвищити якісні та кількісні показники господарської діяльності підприємств, залучити інвестиції для підвищення ефективності діяльності тощо. Необхідність залучення інвестиційних ресурсів у підприємства зумовлена гострою потребою оновлення матеріальнотехнічної та технологічної бази, реструктуризацією основних засобів, рядом екологічних та економічних питань. У статті розглядаються підходи до визначення «інвестиційного потенціалу підприємства». Оскільки ефективність інвестування підприємств, що працюють в суміжних галузях залежить від комплексного використання фінансовоекономічних чинників та ефективності функціонування суміжної галузі, тому дані галузі виступають як лімітуючий і в той же час об’єктивно
необхідний фактор розвитку підприємств. Автором запропоновано концепцію «інтегрованого інвестиційного потенціалу» для підприємств суміжних сфер, яка враховує специфіку поєднання таких галузей. У роботі проведено концептуалізацію поняття «інтегрований інвестиційний потенціал». Запропоновано методичний підхід до оцінювання інтегрованого інвестиційного потенціалу підприємств, що працюють в суміжних галузях, який дозволяє інтегрувати різноманітні й часто різнонаправлені за напрямом змінні показники, представити їх у легко оглядовій і прийнятній для інтерпретації формі; розширити можливості для більш якісного і надійного аналізу та прогнозування діяльності підприємств та кількісного виміру їх фінансових перспектив. Встановлені на його основі рівні інвестиційного потенціалу можуть слугувати орієнтиром для визначення суб’єктів господарювання, які найбільше потребують державної підтримки, що стане потужним підґрунтям фінансового забезпечення їх економічного розвитку.

Ключові слова


інвестиції; інновації; управління; бізнес; потенціал; конкурентоспроможність; організація.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Абыкаев Н. Инвестиционный потенциал и экономический рост (методический аспект). Экономист. 2000. № 6. С. 115–121.

Бочаров В., Леонтьев В., Радковская Н. Инвестиции. СПб. : Питер, 2019. 455 с.

Бережна І. Формування інвестиційного потенціалу в трансформаційній економіці (інституційний підхід). Ефективна економіка. Київ, 2012. № 11.

Лесечко М., Чемерис А., Чемерис О. Інвестиційний клімат: теорія і практика : монографія. Львів, 2011. 160 с.

Іванов С. Методологічні підходи до визначення сутності інвестиційного потенціалу. Економіка: проблеми теорії та практики. 2004. Т. 95. С. 98–104.

Кадирова Г. Інвестиційний потенціал: деякі актуальні проблеми дослідження. Страхова справа. 2004. № 11. С. 4–10.

Крамаренко І., Широков М., Білоус О. Роль інвестиційного потенціалу в контексті продовольчої безпеки. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 2018. № 3. С. 433–444.

Мягких І. Теоретико-методологічний підхід до комплексної оцінки інвестиційної діяльності авіаційного підприємства. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2016. № 1. С. 110–116.

Grabova O., Grabov A. Digital and intellectual potential of economics as a result of modern investment processes and limitations. Bulletin of Eurasian science. 2020. № 4.

Нечитайло І. Аналіз сучасних підходів до визначення інвестиційного потенціалу регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 15. С. 25–29.

Щербакова А. Науково-методичні засади формування інвестиційного потенціалу підприємств на одержаних землі. Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку : монографія. Рівне, 2018. С. 98–103.




DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve3202114

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.