ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ДИСТРИБУЦІЇ ТОВАРІВ

O. M. Podlevska, A. A. Podlevska

Анотація


Збільшуючи стійкий оборот компаній, більшість компаній думають про створення центру дистрибуції. Споживачі повинні отримати необхідний рівень якості та кількості товару в потрібний час у потрібному місці від надійного постачальника, с достатнім рівнем обслуговування та мінімальним рівнем загальних витрат. Недотримання будь-якої з цих вимог може призвести до втрати клієнтів або частки ринку.
Стаття визначає нерівномірність функціонування існуючих каналів розподілу. Для вирішення цієї проблеми запропоновано об’єднання декількох потоків матеріалу. Обслуговування клієнтів разом дозволяє уникнути сезонності та зробити обсяги товарів більш стійкими. У цьому випадку використання центру розподілу є раціональним. Застосування центру дистрибуції у сферах консолідації клієнтів дозволяє підвищити продуктивність та ефективність системи розподілу та вдосконалювати показники логістики.

Ключові слова


канали розподілу; центр дистрибуції; логістичні канали; система дистрибуції

Повний текст:

PDF

Посилання


Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. Москва : Экономика, 1991. 280 с.

Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг : загальний курс. Київ : Діалектика, 2001. 601 с.

Коммерческая деятельность производственных предприятий (фирм): учебник / под ред. О. А. Новикова,

В. В. Щербакова. Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУЭФ, 1999. 416 с.

Строков В. А. Коммерческая деятельность товаропроизводителя : учеб. пособ. Москва : Хорс, 1998. 240 с.

Ланкастер Д., Джоббер Д. Организация сбыт; [Пер. с англ. Л. В. Измайловой]. Минск : Амалфея, 2003. 384 с.

Тяпухин А. Новая стратегия сбыта : РИСК. 1999. № 4. С. 24–29.

Тарондо Ж.-К., Ксардель Д. Дистрибьюция. Санкт-Петербург : Нева, 2003. 128 с.

Гордон М. П., Карнаухов С. Б. Логистика товародвижения. Москва : Центр экономики и маркетинга, 1998. 168 с.

Костоглодов Д. Д., Харисова Л. М. Распределительная логистика. Ростов-на-Дону : Экспертное бюро, 1997. 124 с.

Балабанова Л. В., Балабаниць А. В. Маркетинговий аудит системи збуту : навч. посібн. Київ : ВД "Професіонал", 2004. 224 с.

Балабаниц А. В. Стратегическое управление сбытовой деятельностью в условиях маркетинговой ориентации. Донецк : Донбасс, 1999. 32 с.

Крикавський Є. В., Косар Н. С., Чубала А. Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. 232 с.

Крикавський Є. В., Чухрай Н. І., Васелевський М. Логістичні системи дистрибуції і штрихове кодування. Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр. з проблем торгівлі і громадського харчування. Донецьк : Дон ДУЕТ, 2000. Вип. 11., Т. 2. С. 310–315.

Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. Комерційна діяльність : підруч. ; 2-ге вид., перероб. та доп. Київ : Знання, 2008. 632 с.

Голубин Е. Дистрибуция. Формирование и оптимизация каналов сбыта. Москва : Вершина, 2006. 136 с.

Дорощук Н., Кулеша В. Дистрибуция на практике. Москва : ИД “Вильямс”, 2005. 240 с.

Вертоградов В. Управление продажами. 2-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2006. 240 с.

Завадский М. Мастерство продажи. Санкт-Петербург : Питер, 2006. 236 с.

REFERENCES:

Bolt H. Dzh. Praktycheskoe rukovodstvo po upravlenyiu sbytom. Moskva : Ekonomika, 1991. 280 s.

Armstronh H., Kotler F. Marketynh : zahalnyi kurs. Kyiv : Dialektyka, 2001. 601 s.

Kommercheskaia deiatelnost proyzvodstvennykh predpryiatii (fyrm): uchebnik / Pod red. O. A. Novykova,

V. V. Shcherbakova. Sankt-Peterburg : Yzd-vo SPbHUEF, 1999. 416 s.

Strokov V. A. Kommercheskaia deiatelnost tovaroproyzvodytelia : ucheb. posob. Moskva : Khors, 1998. 240 s. 5. Lankaster D., Dzhobber D. Orhanyzatsyia sbyt; [Per. s anhl. L. V. Yzmailovoi]. Minsk : Amalfeia, 2003. 384 s.

Tiapukhyn A. Novaia stratehyia sbyta : RYSK. 1999. № 4. S. 24–29.

Tarondo Zh.-K., Ksardel D. Dystrybiutsyia. Sankt-Peterburg : Neva, 2003. 128 s.

Hordon M. P., Karnaukhov S. B. Lohystyka tovarodvyzhenyia. Moskva : Tsentr ekonomiki i marketynha, 1998. 168 s.

Kostohlodov D. D., Kharysova L. M. Raspredelytelnaia lohystyka. Rostov-na-Donu : Ekspertnoe biuro, 1997. 124 s.

Balabanova L. V., Balabanyts A. V. Marketynhovyi audyt systemy zbutu : navch. posibn. Kyiv : VD "Profesional", 2004. 224 s.

Balabanyts A. V. Stratehycheskoe upravlenie sbytovoi deiatelnostiu v uslovyiakh marketynhovoi orientatsyi. Donetsk : Donbass, 1999. 32 s.

Krykavskyi Ye. V., Kosar N. S., Chubala A. Marketynhova polityka rozpodilu : navch. posib. Lviv : Vyd-vo NU

«Lvivska politekhnika», 2009. 232 s.

Krykavskyi Ye. V., Chukhrai N. I., Vaselevskyi M. Lohistychni systemy dystrybutsii i shtrykhove koduvannia.

Torhivlia i rynok Ukrainy: Temat. zb. nauk. pr. z problem torhivli i hromadskoho kharchuvannia. Donetsk : Don DUET, 2000. Vyp. 11., T. 2. S. 310–315.

Apopii V. V., Babenko S. H., Honcharuk Ya. A. Komertsiina diialnist : pidruch. ; 2-he vyd., pererob. ta dop. Kyiv : Znannia, 2008. 632 s.

Holubyn E. Dystrybutsyia. Formyrovanye i optymyzatsyia kanalov sbyta. Moskva : Vershyna, 2006. 136 s.

Doroshchuk N., Kulesha V. Dystrybutsyia na praktyke. Moskva : YD “Viliams”, 2005. 240 s.

Vertohradov V. Upravlenye prodazhamy. 2-e yzd. Sankt-Peterburg : Piter, 2006. 240 s.

Zavadskyi M. Masterstvo prodazhy. Sankt-Peterburg : Pyter, 2006. 236 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve1201825

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.