МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. L. Нura, Y. D. Turytsia

Анотація


У статті розкрито сутність поняття фінансової стійкості підприємства та узагальнено діючі методики її оцінювання. Запропоновано розглянути кореляційно-регресійний аналіз прогнозування фінансової стійкості підприємства на прикладі діючого товариства.

Ключові слова


фінансова стійкість; метод фінансової стійкості; абсолютні показники фінансової стійкості; відносні показники фінансової стійкості; кореляційно-регресійний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Слободян Н. Г. Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах: методологія і практика. Економічний аналіз. 2014. Т. 18(2). С. 239–245.

Король Т. Р. Методичне забезпечення аналізу фінансової стійкості підприємства. Управління розвитком. 2014. № 10. С. 37–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_10_15 (дата звернення : 09.10.2018).

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ТОВ «Секрет Сервіс» за 2013-2017.

Шматковська Т. О., Зінчук М. О. Щодо проблематики трактування фінансової стійкості в системі управління діяльністю підприємства. Актуальні питання економічних наук : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 13-14 березня 2015 року. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. Ч. 1. С. 34–36.

Фінансовий аналіз. Модульний курс : навч. посібн. / Редькін О. С. та ін. ; за ред. О. С. Редькіна. Одеса : ТОВ «Елтон», 2010. 470 с.

Томчук О. Ф. Оцінка фінансової стійкості – важлива характеристика фінансового стану підприємства. Економічні науки. Облік і фінанси. 2015. Вип. 12(2). С. 240–250.

Куркіна І. О. Аналіз сучасних методів оцінки фінансової стійкості підприємства: международная научная конференция MicroCAD : Секція № 23. Менеджмент, інвестиційні та інноваційні процеси в промисловості та народному господарстві. Вестник НТУ «ХПИ», 2013. URL: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/microcad/2013/s23 / АНАЛІЗ% 20СУЧАСНИХ%20МЕТОДІВ%20ОЦІНКИ%20ФІНАНСОВОЇ%20СТІЙКОСТІ%20

ПІДПРИЄМСТВА.pdf (дата звернення : 09.10.2018).

Кужелюк А. В., Маркус О. В. Економіко-математичне моделювання як інструмент прогнозування фінансової стійкості підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 21. С. 681–684.

Янковий О. Г., Гура О. Л. Моделювання та прогнозування життєвого циклу товару на основі S-подібних кривих. Маркетинг і цифрові технології. 2017. Том 1, № 1. 139 с. ; С. 63–83.

REFERENCES :

Slobodian N. H. Analiz i prohnozuvannia finansovoi stiikosti pidpryiemstva v suchasnykh umovakh: metodolohiia i praktyka. Ekonomichnyi analiz. 2014. T. 18(2). S. 239–245.

Korol T. R. Metodychne zabezpechennia analizu finanso-voi stiikosti pidpryiemstva. Upravlinnia rozvytkom. 2014. № 10. S. 37–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_10_15 (data zvernennia : 09.10.2018).

Finansovyi zvit subiekta maloho pidpryiemnytstva TOV «Sekret Servis» za 2013-2017.

Shmatkovska T. O., Zinchuk M. O. Shchodo problematyky traktu-vannia finansovoi stiikosti v systemi upravlinnia diialnistiu pidpryiemstva. Aktualni pytannia ekonomichnykh nauk : materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Kyiv, 13-14 bereznia 2015 roku. Kherson : Vydav-nychyi dim «Helvetyka», 2015. Ch. 1. S. 34–36.

Finansovyi analiz. Modulnyi kurs : navch. posibn. / Redkin O. S. ta in. ; pid red. O. S. Redkina. Odesa : TOV «Elton», 2010. 470 s.

Tomchuk O. F. Otsinka finansovoi stiikosti – vazhlyva kharakterystyka finansovoho stanu pidpryiemstva. Ekonomichni nauky. Oblik i finansy. 2015. Vyp. 12(2). S. 240–250.

Kurkina I. O. Analiz suchasnykh metodiv otsinky finansovoi stiikosti pidpryiemstva: mezhdunarodnaia nauchnaia konferentsyia MicroCAD :

Sektsiia № 23. Menedzhment, investytsiini ta innovatsiini protsesy v promyslovosti ta narodnomu hospodarstvi. Vestnіk NTU «KhPІ», 2013. URL:

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/microcad/2013/s23 / ANALIZ%20SUChASNYKh%20METODIV%20OTsINKY%20FINANSOVOI%20STIIKOSTI%20PIDPRYIeMSTVA.pdf (data zvernennia : 09.10.2018).

Kuzheliuk A. V., Markus O. V. Ekonomiko-matematychne modeliuvannia yak instrument prohnozuvannia finansovoi stiikosti pidpryiemstva. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 2018. № 21. S. 681–684.

Yankovyi O. H., Hura O. L. Modeliuvannia ta prohnozuvannia zhyttievoho tsyklu tovaru na osnovi S-podibnykh kryvykh. Marketynh i tsyfrovi tekhnolohii. 2017. Tom 1, № 1. 139 s. ; S. 63–83.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve1201822

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.