РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ У ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

N. О. Mazur, A. V. Tkachuk

Анотація


Досліджено можливості оцінювання якості життя населення регіону на основі концепції людського розвитку. Здійснено порівняльний регіональний аналіз якості життя в Україні. Ідентифіковано роль Рівненської області у загальнонаціональному людському розвитку. Визначено основні стимулятори і дестимулятори якості життя населення у Рівненській області.

Ключові слова


індекс регіонального людського розвитку; людський розвиток; Рівненська область; якість життя населення

Повний текст:

PDF

Посилання


Завіновська Г. Т. Економіка праці : навч. посібник. К. : КНЕУ, 2003. 300 с.

Вимірювання якості життя в Україні : аналітична доповідь / Лібанова Е. М., Гладун О. М., Лісогор Л. С. та ін. К. : 2013.

Методика вимірювання регіонального людського розвитку. Київ, 2012. URL: http://www.idss.org.ua/#. (дата звернення : 08.10.2018).

Офіційний сайт Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України. URL:

http://www.idss.org.ua/ukr_index.html (дата звернення : 08.10.2018).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення : 08.10.2018).

REFERENCES :

Zavinovska H. T. Ekonomika pratsi : navch. posibnyk. K. : KNEU, 2003. 300 s.

Vymiriuvannia yakosti zhyttia v Ukraini : analitychna dopovid / Libanova E. M., Hladun O. M., Lisohor L. S. ta in. K. : 2013.

Metodyka vymiriuvannia rehionalnoho liudskoho rozvytku. Kyiv, 2012. URL: http://www.idss.org.ua/#. (data zvernennia : 08.10.2018).

Ofitsiinyi sait Instytutu demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni M. V. Ptukhy Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy URL:

http://www.idss.org.ua/ukr_index.html (data zvernennia : 08.10.2018).

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (data zvernennia : 08.10.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve1201818

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.